Donderdag, 18 Augustus 2016 20:55

Leraars en personeel

Written by

NG-Eros het 'n dinamiese span wat die gemeente bedien. Hierdie span bestaan tans uit:

LERAARS

NG-Eros het tans drie leraars wat die gemeente bedien. Hulle is:

Dr Fourie van den Berg (Visie-draer)

Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

BA Adminissie (RAU); BD Teologie (Universiteit Pretoria); M-Div (Universiteit Pretoria); Dmin (George Fox, Portland, Oregon, VSA).

Fourie is 'n kreatiewe prediker met hope inisiatief en energie, wat hoofsaaklik verantwoordelik is vir die visie van die gemeente en meeste van die Sondae eredienste hanteer. Hy is getroud met Poenie, wat 'n hart van goud het vir die die Kleuterkerkbediening, en hulle het 2 seuns en 'n dogter.

"Ek staan en leef om gebrokenheid heel te maak. Ek glo dat ons elkeen 'n roeping het om dit wat ons van God gekry het, aan te wend om die wereld 'n beter plek vir almal te maak. Ons moenie net gered word nie, maar voorgaan om te red. Daar is soveel sake en aspekte nodig waarvan mense gered en gehelp moet word. Eros gemeente se lidmate is God se geskenk vir Namibie. Ons is deur God geseen om tot 'n seen vir die nasie en die land te wees. Om die rede het ons gekies om 'n missionele gemeente te wees wat nie net ter wille van onsself bestaan nie, maar ter wille van iets groters, naamlik die Koninkryk van God."

Ds Johann Serfontein (Pastorale leraar)

Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Johann is die standvastige en bestendige pilaar van die gemeente met jare ondervinding en bekend vir sy praatjies oor die huwelik op Kanaal 7 radio stasie. Hy is al vir jare deel van die gemeente en sien om na die bejaardes en siekes in die gemeente. Johann is getroud met Betsie, wat aan die hoof van die Spensprojek in die gemeente staan en hulle het 2 seuns.

Ds Zack Pienaar

Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Zack het in 2015 by Eros Gemeente aangesluit met die doel om die gemeente se Missionele bediening uit te brei. Hy was voorheen lid van die VGK (Vrye Gereformeerde Kerke) in Bloemfontein.

KERKKANTOOR PERSONEEL

Skriba

Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Elsabe Horn - Kreatiewe kommunikasie

Erina Junius - Orrelis/ Lientjie van Zyl - Musiek

Janel Schutte - Jnr Jeugleier

Jenny Boshoff - Finansies

Jefta Gertze en Albert Shivute - Algemene Werkers

Hierdie twee manne vul die span aan en is verantwoordelik vir opruiming, instandhouding en versorging van lokale en die kerkterrein.

Maandag, 11 Julie 2016 14:10

Visie en Missie

Written by

Ons Visie - Christus Alles in Almal

Die visie is afkomstig vanuit die teksvers Kol. 3:11: “Ons gee om sodat Christusalles in almal kan wees.”

“Ons” impliseer:

 • dat die kerk sy oorsprong in God drie-enig het en aan Hom alleen behoort en dat ons identiteit in Hom drie-enig is.
 • dat ons 'n missionêre gemeente is wat deur sy roeping (visie en missie) gedryf word.
 • die lidmate, persone wat die eredienste bywoon en wat betrokke is en meelewend die visie van die gemeente ondersteun.

“Gee om” impliseer:

 • dat die kerk sy opdrag van Christus, ons Verlosser, ontvang het om:
         - Profete te wees wat die evangelie en kennis van God uitdra aan almal (veral dié buite die familie van God deur hulle te bevriend en te nooi)
         - Priesters te wees wat in liefde uitreik na mense in nood en versoening uit te dra om die gemeenskap se lewenskwaliteit te verbeter. Ons menslike (gawes en tyd) en materiële (infrastruktuur) hulpbronne sal hiervoor angewend word.
         - Konings te wees wat reg lewe, die reg liefhet en strewe vir reg, billikheid en vrede.

"Sodat” impliseer:

 •     dat die gemeente nie 'n doel in sigself is nie, maar 'n middel tot 'n groter doel. Ons is nie net in die eerste plek daar vir ons eie behoeftes as lidmate nie, maar primêr vir die gemeenskap met sy eietydse kwessies, behoeftes en nood binne die konteks waar ons deur die Here geplaas is.
 • dat die fokus van ons omgee primêr na dié buite die familie van God gerig is omdat God sy lewe vir die wêreld gegee het.
 • dat lidmate tot dissipelskap gelei en begelei sal word om Christus se mond, oë, ore, hart en hande te wees.
 • dat ons 'n akkommoderende gemeente sal wees in 'n multikulturele gemeenskap.
 • dat ongeredde persone Jesus as verlosser aanneem, gereddes 'n persoonlike verhouding met Jesus sal hê, en mense wat buite die familie van God is in die gemeenskap van gelowiges opgeneem sal word;
 • dat lidmate bemagtig moet word om in die styl en gesindheid van Christus diensknegte in die wêreld te wees.

“Alles” impliseer:

dat Jesus Christus eerstens alles in ons lewens sal wees as:
        Profeet wat God aan jou openbaar en jou die kennis van die lewe leer; Priester wat jou vergeef en met God en met ander mense versoen;
        Koning wat jou verlos en vry maak sodat jy reg en vry kan lewe
dat Christus jou in jou leefwêreld roep om:
        die kennis van die evangelie te versprei: Profeet – konneksie met God
        sy liefde deur te gee aan alle mense in die huis: Priester – konneksie met mekaar
        op te staan vir reg, billikheid en vrede: Koning – konneksie met die wêreld en nood
dat die gemeente deur die Woord, sakramente, gawes, kleingroepe en samekomste (waar mense saamwerk) hul taak verder voer.
dat die Heilige Gees nuwe lewe bewerkstellig deur vyf kanale om tyd te gee vir God in aanbidding (in die eredienste, lofprysing, gebed, drama en die kunste) - Leitourgia,  om tyd te gee vir verlorenes deur die Woord (in die prediking, evangelisasie, sending) - Kerugma, om tyd te gee vir ander/mekaar (in die kleingroepe, persoonlike besoeke, gemeente etes, oesfees, kommunikasie en ekumeniese gesprekke) -Koinonia, om tyd te gee vir diens aan ander (in die versorging van senior mense, siek mense, straatmense, HIV positiewe mense deur en in ons gawes) - Diakonia, om tyd te gee vir lering en toerusting (met kursusse, Bybelskole en spesiale aandag aan nuwe intrekkers)

“Almal” impliseer:

    die wat:
        die visie dra as - Profeet
        huishouding versorg en opbou - Priester
        mense in nood - Koning
    die persone wat die Here onder ons aandag bring:
        enigiemand wat ons gemeente se eredienste besoek en ons aktiwiteite bywoon;
        persone wat in die woonbuurtes rondom die kerkgebou woon (ongeag taal, etnisiteit, kultuur);
        persone met wie gemeentelede kontak het deur middel van projekte en aksies;
        persone wat geestelike, en allerlei nood beleef;
        jou “naaste”, enigiemand wat oor jou pad kom by jou werk, skool, sport, sosiaal

Hoe doen ons dit?

Die gemeente werk op 'n eenvoudige beginsel van 3 bene om uiting aan sy missionêre karakter en visie te gee:

Liefde en konneksie tot God

Liefde en konneksie tot Mekaar en Gemeente

Liefde en konneksie tot Ander en Nood

Maandag, 11 Julie 2016 13:10

Wie is ons

Written by

Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Eros is 'n dinamiese gemeente in die ooste van Windhoek, Namibië met meer as 1500 belydende lidmate versprei oor verskeie areas van die stad. Ons het 'n vernuwende kultuur met heelparty jong gesinne en 'n sterk kinderbediening.  Alhoewel ons baie moeite doen met ons Sondag-eredienste en dit die hooffokus is, poog ons ook om 'n sterk missionele kultuur te skep om ons lidmate aktief betrokke in die gemeenskap te kry en dienaars van Christus buite die kerkgebou te wees.

Elke jaar behandel ons 'n jaartema, wat in termynreekse en kleiner reekse opgedeel word om sodoende in-diepte te fokus op relevante en hedendaagse temas.  Die Bybel dien as basis in ons prediking, ondersteun deur 'n vermengde musiekstyl (orrel en sanggroep), asook kreatiewe hulpmiddels om ons eredienste 'n vars, vernuwende en inspirerende ervaring te maak.

NG-Eros gemeente het tans 4 voltydse leraars, wat vir die visionering, pastoraat en missionele funksies van die gemeente verantwoordelik is, onder leiding van 'n kerkraad aan die hoof van die struktuur.  In 2015 het ons die eerste NG-gemeente in Suider-Afrika geword om 'n leraar van die VGK (die voormalige sendingkerk vir bruin mense) aan te stel as deel van ons span. Hierdie aanstelling stel ons in staat om 'n wyer gemeenskap te bereik en te bedien en sterker bande met die gemeenskap te kan bou.

Ons gemeente is ook die dryfveer agter die oprigting van 'n gemeente in die nuwe Elisenheim-uitbreiding net noord van Windhoek en is in die proses om 'n leraar te beroep om voort te gaan met hierdie kerkplanting-inisiatief. Die leraars word verder ondersteun deur 'n gemeente bestuurder, skriba en algemene werkers, asook gemeentelede aan die stuur van sommige bedienings. Buiten maandelise bydraes, maak ons staat op twee groot fondsinsamelingsgeleenthede om die finansies te laat klop: Ons Oesfees-geleentheid in April elke jaar samel fondse in tot voordeel van 'n magdom projekte in die gemeenskap; die Tiendemaand in Oktober se fondse word vir die bedryfsonkostes van die gemeente aangewend.

 

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer