NG Kerk Eros Preke
Sondag, 18 November 2018 09:00

HOU UIT 2018: Soetheid van God

Geskryf deur

Sondag 18 November 2018

Ons termyntema se metafoor was die van ultra marathon. Ons het gekyk na aspekte hoe om nie tydens die marathon op te hou of te stop nie. Vandag kyk ons na die woord “tapering” wat vertaal kan word met afskaal. As jy goed wil doen die dag van die marathon moet jy reg rus en afskaal. Doen jy dit nie, sal jy ooroefen wees en baie sukkel. Dus is afskaal en voldoende rus belangrik. Die Bybel is baie ernstig oor om te rus.

Genesis 2: “Die hemel en alles daarin is voltooi en ook die aarde en alles daarop. Op die sewende dag was God reeds klaar met die skeppingswerk en het Hy gerus na al die werk wat Hy gedoen het. Hy het die sewende dag as gereelde rusdag geheilig, want op daardie dag het Hy gerus na al die skeppingswerk wat Hy gedoen het.”

Hoekom het God gerus? Die antwoord lê in die herhalende woorde telkens nadat God geskep het, naamlik “En God het gesien dit was goed”. God rus deur dit wat Hy geskep het, te geniet. God rus deur dit wat mooi en goed en reg is, te vier. Om te rus beteken dat jy oomblikke in jou lewe neem waar jy kan terugkyk om die dinge te “sien” wat mooi en goed was, wat reg uitgewerk het, waar vordering en groei plaasgevind het en om die seëninge en hulp te geniet en te waardeer. Jy is dus dankbaar vir al die vordering en groei wat jy vermag, bereik, besit en ontvang het. 

Die tweede aspek rondom rus, kry ons in Eksodus 20: “Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het Hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig.”

En in Deuteronomium 5 “Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die sabbatdag te onderhou.” Die volk moes in hulle rus hul vryheid vier. Hulle was slawe en nou is hulle vry. Om te rus beteken dus ook dat jy oomblikke in jou lewe neem waar jy vry kom van alle vorme van verslawing soos werk, prestasie, sukses, tegnologie, sosiale media, ens.  Wanneer jy vry is kan jy suiwer en sober dink. Maar die gevaar is weliswaar ook dat jy in sulke tye van vryheid jou gedagtes vul met alles wat jy MOES en NIE MOES doen nie asook alles wat jy nog MOET doen. Wanneer jy hieraan dink kom daar onomwonde skuldgevoelens, moedeloosheid, veroordeling, vrees en angs, asook bekommernis by jou op. Die S en die T van moeS en moeT is die probleem

As jy die “OE”-klank tussen-in die twee woorde neem en die S en T aansit, kry jy die woord SOET! Volgens die Bybel is God se Woord juis SOET. Johannes skryf dat Jesus die Woord is wat vlees geword het en die Heerlikheid van God verbeeld het. Die heerlikheid van God is dus soet en lekker en dit is dit wat vir ons in die hemel wag. Openbaring 21: 11 sê “Die stad het die heerlikheid van God: sy glans is soos dié van die kosbaarste edelsteen, soos 'n kristalhelder opaal.

Dit beteken dat toe Jesus mens kom word het, het Hy iets van die hemel na die aarde toe gebring en dit sigbaar gemaak. Hierdie “iets” is die heerlikheid van God.  Ons lees in Hebreërs 1: “In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun. God het Hom deur wie Hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het Hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoë hemel.”

Jy ervaar dus iets van die hemel naamlik die heerlikheid van God wanneer jy rus. Jy gaan in Sabbatsrus in. Markus 2 lees ons: “Jesus het verder vir hulle gesê: “Die sabbatdag is vir die mens gemaak en nie die mens vir die sabbatdag nie. Daarom is die Seun van die mens Here óók oor die Sabbat.”

Jesus is die Here van die Sabbatsrus en volgens Hebreërs 4 ”. . . gaan die wat glo, in God se rus in”. Wat beteken dit om in God se rus in te gaan? Ons sê mos wanneer ons ‘n persoon begrawe dat hy/sy ter ruste neergelê word en daarmee bedoel ons dat die persoon nou by God in die hemel is. Wanneer jy jou rus vier, dit geniet en vry is, sal jy die soete heerlikheid van God beleef. Dan is Sy vergifnis, vryspraak en versoening in jou gedagtes wanneer jy aan ‘moes’ en ‘moes nie’ dink. En wanneer die lysies van ‘moet nog’ by jou opkom en daarmee saam al die gevoelens van bekommernis en vrees, moet jy die soete heerlikheid van God se beloftes van bystand en hulp jou met geloof en ‘n diep vertroue vul. Almal wat die soete heerlikheid van God beleef, kry ‘n opdrag en ’n taak naamlik: wat ons in 2 Korintiërs 3 lees: “Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.”

Ons roeping is dus om die soete heerlikheid van God se heerlikheid te weerkaats en te weerspieël op ander. Dit doen ons deur al die dinge waarmee God se heerlikheid in my lewe ingebring word, net so na ander uit te straal. Deur te leef met vergifnis, vryspraak, versoening, vertroue en geloof. Dit kan alleenlik gebeur as die heerlikheid in jou lewe bewerkstellig word deur die Gees. Dit kom as jy rus en ’n diep gemeenskap het en gesprek voer en kontak het met God.

Ten tye toe die volk die goue kalf gemaak het, terwyl Moses op die berg was om die Tien Gebooie van God af te ontvang, het die Here baie kwaad geword en sê dat Hy nie meer verder met die volk gaan trek nie. Hy sal ‘n engel met hulle stuur wat alle goeie goed vir hulle sal bring, maar Hyself gaan nie met hulle saam nie. In Eksodus 34 hoor ons: “Toe het die Here vir Moses gesê: “Trek nou hiervandaan af weg, jy en die volk wat jy uit Egipte laat wegtrek het. Trek na die land toe wat Ek met 'n eed beloof het aan Abraham, Isak en Jakob toe Ek gesê het: ‘Ek sal dit aan julle nageslag gee.’ Ek sal my engel voor jou uit stuur en Ek sal die Kanaäniete, Amoriete, Hetiete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete verdryf. Julle is so 'n moedswillige volk dat Ek nie sal saamtrek na hierdie land wat oorloop van melk en heuning nie, want dan verdelg Ek julle op pad daarheen.” Toe het Moses vir Hom gesê:As U nie self saamgaan nie, moet U ons nie van hier af laat wegtrek nie.”

Die woord wat gebruik word vir God is “Panin” en verwys na God se gesig, sy teenwoordigheid en sy heerlikheid. Wat Moses dus bedoel is, dat selfs al gaan die engel saam, wil en sal hulle nie sonder God se heerlikheid trek nie. God se heerlikheid is baie meer werd as materiële, sukses, geld, mag en goeie goed wat die engel sou bied. So baie mense lewe met hierdie baie besittings, geld, roem, sukses en materiële dinge, maar sonder God. Dus ervaar hulle nie die soete heerlikheid van God nie.

Die jaar 2018 is op sy rug. Skep tyd om te rus, terug te kyk, die goeie te geniet en te vier. Tweedens om vry te kom van alles wat jou verslaaf maak en slegte gevolge in jou lewe meebring en laat die soete heerlikheid van God eerder jou lewe vul met Vergifnis, Vryspraak, Versoening, Vertroue en Geloof.

Geseënde Kersfees

'n Opname van die preek kan verkry word by hierdie adres: 

https://drive.google.com/file/d/1CrTXEqdl_eVV6V_LemT9Tpstb_NyFoZX/view?usp=sharing  

Sondag, 11 November 2018 09:00

HOU UIT 2018: Leef ‘n Godvresende lewe

Geskryf deur

Sondag  11 November 2018

Job 1:8; "En Jehovah het vir Satan gesê: “Het jy jou hart op my kneg Job gerig, dat daar niemand soos hy op die aarde is nie, ’n onberispelike en regskape man, wat God vrees en afwyk van die kwaad?”

Ps 4:4;  "Besef tog dat die Here wonders gedoen het vir dié wat aan Hom getrou is. Die Here hoor as ek na Hom roep"

Lukas 12:4-6; “Aan julle, my vriende, sê Ek: Moenie bang wees vir dié wat die liggaam doodmaak en daarna niks verder kan doen nie. 5Ek sal vir julle sê vir wie julle bang moet wees: vir Hom wat mag het om, ná die dood, in die hel te werp. Ja, Ek sê vir julle, Hóm moet julle vrees. 6“Word vyf mossies nie vir twee sent verkoop nie? Tog word nie een van hulle deur God vergeet nie."

 

Hoe voel jy as dit vir jou voorkom asof iemand jou sonder respek behandel? Of watter gevoelens kom by jou op wanneer iemand jou nie respekteer nie? Was jy al in so ‘n situasie en hoe het dit jou laat voel?

Sondag, 04 November 2018 09:00

HOU UIT 2018: Sonde maak dood

Geskryf deur

Sondag 4 November 2018


Psalm 38:1-12, 19, 22-23

My sonde kwel my
1'n Psalm van Dawid. 'n Herinnering.
2Moet my tog nie in u toorn bly straf nie, Here, en my langer in u gramskap tugtig nie. 3U pyle het my getref, u hand lê swaar op my. 4Deur u toorn is daar nie meer 'n gesonde plek aan my liggaam nie, deur my sonde is daar nie meer 'n heel plek aan my lyf nie. 5Ja, my ongeregtighede het my oorweldig soos 'n las wat vir my te swaar is. 6My wonde stink en sweer, en dít deur my eie dwaasheid. 7Ek is krom en inmekaar getrek, ek loop die hele dag en treur, 8want my lyf brand van die koors en daar is nie meer 'n gesonde plek aan my liggaam nie. 9Ek is gedaan en heeltemal platgeslaan, my hart jaag en ek brul van die pyn. 10U weet waarna ek smag, Here, my gesmeek is vir U geen geheim nie. 11My hart jaag, my krag het ingegee, ek kan nie eers meer sien nie. 12My siekte hou my familie en my vriende ver van my af,en my bure kom nie naby my nie.

19Ek bely my ongeregtigheid, my sonde kwel my.

22Moet my tog nie verlaat nie, Here, my God, moenie ver van my af bly nie! 23Maak tog gou om my te help, Here, my Redder!

Sondag, 28 Oktober 2018 09:00

HOU UIT 2018: Tiendemaand

Geskryf deur

Sondag 28 Oktober 2018

‘n Dief vat dit, wat nie aan hom behoort nie. Ons sê mos “optelgoed is “vat” goed, maar dit bly diefstal. Die Here sê in die agtste gebod van die 10 gebooie in Eksodus 20:15: "Jy mag nie steel nie."

Hoekom nie?

Want dit is nie joune nie en as jy iets vat van iemand anders dan maak dit hulle baie seer en ongelukkig.

Dit veroorsaak dat hulle skade ly en as gelowiges is dit nie wat ons aan ander moet doen nie, maar inteendeel word ons geroep om ander se goed te respekteer. Maar steel is ook om dit wat jy het net vir jouself te hou en nie met ander te deel nie.

In Luk. 12 lees ons van die ryk dwaas wat alles net vir homself gehou het en net meer wou gehad het in plaas daarvan om met ander te deel. Die uiteinde is dat hy sterf, omdat hy nie by God ryk was nie. Om alles te hou wat aan ander behoort is ook steel, want sien, God deel ryklik geskenke uit.

Dinsdag, 30 Oktober 2018 09:48

HOU UIT 2018: WEES GEDULDIG MET MEKAAR

Geskryf deur

Sondag 21 Oktober 2018

Skriflesing

Kollosense 3:5-17

5Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes, en gierigheid, wat afgodery is. 6Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan Hom ongehoorsaam is. 7Vroeër het julle ook aan dié dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. 8Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan: woede, haat, nyd en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, 9en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek 10en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. 11Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal.
12Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie liefhet. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. 13Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. 14Bo dit alles moet julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. 15En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. 16Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. 17En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.

Bladsy 5 van 11

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer