NG Kerk Eros Preke
Sondag, 17 Maart 2019 09:00

DIEPER 2019: Wie is ons?

Geskryf deur

Sondag 17 Maart 2019

Lees 1 Petrus 1: 1-2; 13-15; 1 Petrus 2: 11

 

'n Vraag wat ons as gelowiges voortdurend onsself moet afvra is: Wie is ons? Ons kan ook nie regtig dieper met God gaan, as ons hierdie  "Wie is ons" vraag nie duidelik beantwoord het nie.

Daar sal diegene wees wat sê dat gelowiges mense is wat God ken, Hom liefhet en Sy wil soek om daaraan gehoorsaam te kan wees. Of maar net: gelowiges is mense wat met God rekening hou in hul lewens. Die Nuwe Testament gee aan ons 'n verskeidenheid beelde om ons te help om onsself te verstaan: die kudde van God; dus God se skape(!), die liggaam van Christus, die bouwerk van God, die bruid van Christus, die volk van God en nog ander. Elkeen daarvan is besonders en verdien om bedink te word sodat ons ons identiteit en doel kan begryp. Petrus het 'n vreemde benaming vir ons. Hy noem ons vreemdelinge en bywoners. Nou beide van hierdie groepe het geen regte gehad nie, ander mense het op hulle neergesien, hulle het nie 'n gemaklike en rustige lewe gehad nie. Daarby het hulle soos seer vingers in die gemeenskap uitgestaan. By ons vorige internasionale aand het ons die Indonesiërs en hulle kultuur beter leer ken. Hulle het kos gemaak, gedans en op een van hulle spesiale musiekinstrumente gespeel. Alles aan hulle was vreemd: kos, musiek en veral klere. Hulle het letterlik tussen ons uitgestaan.    

Daar is twee maniere waarop die verhouding tussen kerk en wêreld kan uitspeel. Eerstens kan die kerk as gelowiges hulle totaal van die wêreld distansieer, omdat die wêreld so boos en sondig is. Gelowiges moet juis ver van wêreldse mense wegbly om hulle te bewaar van die versoekings. Die kloosterlewe was 'n manier waarop aan hierdie denkrigting praktiese gestalte gegee is. Maar dit kan vandag steeds gebeur dat gelowiges hulle vir alle praktiese doeleindes onttrek om in die "klooster" van hul klein huisgesin, vriendekring, werk en kerk op te gaan. Diegene het in wese geen erg aan die wêreld nie, weet nie wat daar aangaan nie en maak ook geen verskil nie.

Dan is daar 'n ander moontlikheid en dit is om so met die wêreld een te word, dat daar geen verskil meer tussen kerk en wêreld oorbly nie. Dan is die prioriteite van beide dieselfde, hul huwelike lyk dieselfde en beide groepe ervaar dieselfde hoë getal egskeidings. Dan dink ons almal soos wêreldse mense oor geld, die regering, droogte en die wette van die land. Dan is almal ewe liefdeloos en net ingestel op hul eie vooruitgang. Dan lyk die kerk en die wêreld op 'n haar na mekaar en kan die kerk uiteraard geen invloed op die wêreld uitoefen nie.

Dit klink dalk of Petrus in sy denke nader aan die eerste groep staan veral tov die vreemdheid van die kerk teenoor die wêreld. Tog bedoel hy verseker nie dat die vreemdheid van die Here se kinders mense van die kerk af moet wegdryf nie. Inteendeel. Ons lees juis in Handelinge 2 hoe die eerste gemeente daagliks gegroei het omdat hul lewenstyl, al was dit vreemd, mense aangetrek het. Gelowiges is dus nie afstootlik nie, maar juis aantreklike christene.

Kom ons dink 'n bietjie verder oor hierdie vreemdheid van volgelinge van Jesus, want dit is omdat hulle Sy dissipels en volgelinge is dat hulle anders en vreemd is. Hulle kom dan bymekaar en eet 'n klein stukkie brood en drink 'n slukkie wyn en sê dan dat die brood en die wyn tekens is van die liggaam van iemand wat lank gelede aan 'n kruis dood is. Hoe vreemd! En dan gooi hulle 'n paar druppels water op 'n babatjie se voorkoppie en beweer dat die kind nou aan God (wie hy nou ookal mag wees) behoort. Stupid! En dan lees hulle uit 'n dik boek of hulle lewens daarvan afhang en laat hulle lewenstyl daardeur bepaal. En hulle bid in die oggend en die aand en sommer by ander tye ook en selfs wanneer hulle eet. Hulle sê dat hulle met hulle Vader praat, iemand wat hulle nie kan sien of aan kan vat nie. Vreemd! Hulle laat 'n "los gelukkie" by hulle verbygaan, omdat hulle hul huwelike ernstig opneem en dit as heilig beskou. Hulle eerste prioriteit is duidelik nie geld nie, en hulle praat mooi en opbouende woorde, omdat hulle 'n wag voor hul monde het. Hulle betaal belasting soos dit moet en betaal diegene wat werk vir hulle gedoen het, stiptelik. Hulle stuur nie afbrekende en rassistiese fotos of boodskappe op facebook aan nie en hulle hou by die padreëls en probeer die natuur bewaar deur nie te mors nie en te herwin waar moontlik. Vreemd! Vreemd!

Uiteraard bring hierdie vreemdheid lyding mee, op twee vlakke. Eerstens is dit moeilik om as vreemdes te lewe, want soveel ander rondom ons leef dan op 'n manier wat net so geweldig aanloklik lyk. Ons wil tog so graag deel van die groep wees, in wees dat ons blykbaar ons waardes onder sekere omstandighede opsystoot. Groepsdruk veroorsaak lyding vir hulle wat konsekwente Jesus-volgelinge is.

Daarby ervaar gelowiges intense lyding in hulleself. Dis tog lekker om die kat maar in die donker te knyp solank jou huweliksmaat dit net nie agterkom nie. Dis tog voordelig om vinnig 'n klomp geld te maak al is dit op 'n korrupte en skelm manier. Dis tog maklik om die padreëls te verontagsaam en saam te kla oor die hoë tol wat padslagtings in Namibië tot gevolg het. Dis tog maklik om eenvoudig nie te betaal nie, al word jy selfs dikwels gevra om tog te betaal. Dis tog makliker om kwaad met kwaad te vergeld as om die slegte met die goeie te oorwin. Dis tog makliker om die wat nie van jou hou nie, selfs diegene wat jou vervolg, te vervloek as om hulle te seën. Dis dikwels moeilik, dis lyding om aan die stem van die Heilige Gees gehoorsaam te wees.

En tog was Jesus die een wat die heel vreemdste van almal was. Hy het gesê: Vir julle is gesê: 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, maar Ek sê vir julle: julle moet julle vyande liefhê. Hy doen die vreemdste goed: Hy praat met 'n vrou by die put van Sigar, en as 'n vrou wat in owerspel betrap is voor Hom gebring word, sê Hy: Die een wat sonder sonde is moet die eerste klip gooi. Aan die kruis sê Hy: Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Wanneer Petrus Malgus se oor in die tuin van Getsemane afkap, sit Jesus die oor terug en sê vir Petrus om sy swaard te bêre. Hy maak siekes gesond, gee vir mense kos, maak drie dooies weer lewendig, laat lammes loop, laat dowes hoor en blindes sien. Hy het sondaars, tollenaars en prostitute lief en eet selfs saam met hulle! Dit was juis Sy andersheid, sy vreemdheid wat die skrifgeleerdes en die fariseërs teen die bors gestuit het; soveel so dat hulle Hom wou doodmaak en op die einde daarin geslaag het. Hy het immers gesê dat Hy die seun van God is en deur Sy vader na die aarde gestuur is. Wat is nou vreemder as dit? Daarom het Lochner de Kock in sy lied: Ballade vir 'n enkeling Jesus op 'n besondere wyse beskryf: Enkeling, vreemdeling, verstoteling, alleen.

Hoe kan ons as Jesus se volgelinge, gelowiges wat Hom liefhet, verwag dat ons dit maklik sal hê in hierdie wêreld? Maar Goddank, Jesus voel met al ons swakheid en bid in die hoëpriesterlike gebed op 'n baie besondere manier (toe al!) juis vir ons, die vreemdelinge. "Maar nou kom Ek na U toe. En Ek sê dit terwyl Ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. Ek het u woord aan hulle gegee, en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos Ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos Ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid." (Johannes 17: 13-17)

Dis ook wat heilig wees beteken, naamlik om anders te wees, opsygesit vir gebruik deur die Here, vreemd dus. Want dit is soos Jesus was. Daarom: hoe dieper ons met die Here saamlewe, hoe vreemder word ons.

Amen.

Druk op die link as jy na die preek wil luister!

https://drive.google.com/file/d/18PAjnGwlERKiC_iMQZUvaiG1tBdNuJl5/view?usp=sharing 

Dinsdag, 30 Oktober 2018 09:48

HOU UIT 2018: WEES GEDULDIG MET MEKAAR

Geskryf deur

Sondag 21 Oktober 2018

Skriflesing

Kollosense 3:5-17

5Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes, en gierigheid, wat afgodery is. 6Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan Hom ongehoorsaam is. 7Vroeër het julle ook aan dié dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. 8Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan: woede, haat, nyd en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, 9en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek 10en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. 11Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal.
12Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie liefhet. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. 13Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. 14Bo dit alles moet julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. 15En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. 16Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. 17En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.

Sondag, 02 September 2018 09:00

HOU AAN 2018: Kind van die Koningkryk

Geskryf deur

Sondag 2 September 2018

Skriflesing

Markus 10:13-16

13Die mense het kindertjies na Jesus toe gebring dat Hy hulle moet aanraak. Sy dissipels het met die mense daaroor geraas. 14Maar toe Jesus dit sien, was Hy verontwaardig en het Hy vir hulle gesê: “Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. 15Dit verseker Ek julle: Wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.” 16Hy het sy arms om die kindertjies gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën.

Hierdie verhaal is vanaf die vroegste tye deur die christelike kerk in die doopliturgie opgeneem. Met goeie rede, want dit waaroor dit in hierdie gedeelte gaan is ook presies waaroor dit in die kinderdoop sowel as die hart van die evangelie gaan.

Eerstens. Markus vertel ons dat ouers hul kinders na Jesus gebring het sodat Hy hulle sou aanraak.

Vrydag, 08 September 2017 07:44

Anders 2017: Nuut!

Geskryf deur

Skriflesings: Gen 1:14; Ps 74:17; Hosea 6:3; Jes 43: 18, 19; 2 Kor 5: 16-19

By ons in Namibië word dit nooit erg koud in die winter nie , maar in die noordelike halfrond weet hulle van koue winters met sneeu en temperature wat tot minus 10 en meer kan daal. Daarom is lente by hulle belangrik en word dit met oorgawe gevier, want dit beteken nuwe lewe en groei. Al is dit broos en soms gering, is dit vars en 'n simbool van optimisme en nuwe hoop. Dit het skilders en digters en musikante geïnspireer om besondere kunswerke te skep. Een van Vivaldi se bekendste werke is juis Die Seisoene, en Van Gogh se Die Peerboom.

Saterdag, 02 September 2017 18:19

Verander 2017: Denke

Geskryf deur
Skrifgedeeltes: Efes. 4: 23, 24; Rom 12: 1, 2; 2 Kor 10: 1-6 
 
'n Italiaanse neurochirurg het gesÍ dat hy in Desember 2017 die eerste kopoorplanting gaan doen.Die Russiese pasient ly aan motor-neuron siekte (soos Joost vd Westhuizen) en kan nie wag vir die operasie nie. Hy kan hom nie indink hoe  dit moet wees om 'n gesonde liggaam, sonder siekte, te he nie. 'n Chinese neurochirurg gaan assisteer. Hy het reeds die koppe van 'n duisend muise oorgeplant, maar almal het net 'n kort rukkie gelewe. Hy het ook al die kop van 'n
apie oorgeplant, maar die het ook nie lank gelewe nie. Hulle glo hierdie 36-uur operasie kan 'n sukses wees.Vir my is hierdie een van daardie artikels wat jou daaraan herinner om nie alles te glo wat jy op die internet lees nie.
Hoewel 'n kopoorplanting, selfs 'n breinoorplanting op hierdie stadium onmoontlik is, praat die Bybel wel oor so ’n moontlikheid. 
Bladsy 1 van 2

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer