Donderdag, 26 Januarie 2017 18:47

Anders 2017: Miernes vir Christus

Geskryf deur Ds Zack Pienaar
Perikoop : 1 Kor 12:1-31; Ef 4:15-16 (11-12)
Teks : Ef 4:15-16
Tema : Miernes vir Chrisus...gemeente. (Christus is die Hoof en ons die liggaam / Demokratisering van die kerk).
Hoe lyk die kerk van 1550:
1550 -1950 word die kerk (Rooms-Katolieke Kerk) van toe bedryf as n Instituut.
Met ‘n sterk gesagdraende hierargie.
Die mag was by die Pous, wat Christus op aarde verteenwoordig.
Die Pous delegeer sy mag as die :”stadhouer van Christus (vicarius Christi), na die priester, 
Hy delegeer weer mag na die Priester.
In die model van kerkwees was verwag dat die lidmate (lede) absolute onderdanigheid toon aan die kerkleiding (Pous; priester).
Lidmate bevraagteken dus daarom nie wat die gesag se of vra nie, hulle volg net.
Lidmate word verwag van om kerkdienste by te woon en deel te neem aan sakramente.
Lidmate moes hulle geloof uitleef soos aan hulle voorgehou.
Die rol van die priester was om die mense te dien deur die 7 sakramente.
Die liturgie van die eredienste was n vastige, statige orde/formules wat die kerkgangers net moes volg.
So aktief was die kerkleiding/gesag en die lede n passiewe navolging.
Die idée was dat die instituut/kerk doen vir die lidmaat en namens die lidmaat.
Om op te som: Drie elemente:
Belydenis van die ware geloof
Deelname aan die sakramente
Onderdanigheid aan die amptelike kerkleiding
 
 
Tydens die Reformasie word die vraag deur die Reformatore (Martin Luther, Johannes Calvyn, Ulrich Zwingli en andere,  gevra:” hoe moet gemeentes werk, hoe werk die kerk”. Vir hulle in die lig van tekste soos Ef.4 en 1 Kor 12 moet die kerk anders wees. 
(Liggaamsmodel slide)
In die kerk is daar net een Hoof en dit is nie n mens (gesagsfiguur) nie, dis nie die geestelike leiers van die kerk nie, maar Christus Jesus alleen is die Hoof. Daarvolgens beteken dit Hy is die hoogste gesag, Hy regeer, Hy bepaal die koers van die kerk. Sy Woord alleen is gesagdraend.
Anders as die vroee kerk waarvan lidmate verwag was om net in die kerk te wees, en deel te neem aan die sakramente en verder passief te wees en te maak soos die ampte die opdrag gee dws onderdanig te wees aan die woord van die ampte. Het die Reformatore die rol van lidmate heel anders verstaan. Lidmate was die liggaam van Christus waarvolgens elk n bepaalde rol en funksie het. Elke ledemaat is toegerus vir n bepaalde doel en moet dit uitleef. 
Die liggaam, kerk so het hulle dit verstaan kan net effektief en doeltreffend wees as elkeen dit verstaan dat God aan hulle potensiaal gegee het, dat jy dit moet ontdek, en uitleef. God het nooit bedoel dat die bedienning gesetel was in die ampte van die leiers van die kerk nie. 
Dit gaan oor verhoudinge tussen mense met mekaar, die versterking van goeie verhoudinge, die bou van onderlinge verhoudinge.
(miershoop slides)
So die bedoeling was dat die lidmate binne en buite die grense van die gemeente moes wees soos n “MIERNES”. Het u al n miernes gesien, weet u wat gaan daar binne aan duisende miere (ants) leef daar binne. Maar jy sal reken dis n nes, mens slaap en rus in jou nes, dis immers wat die meeste diere doen hulle is passief as hulle nes toe gaan. Maar in die miershoop/nes kreool dit. Dit beweeg en elk mier is net besig met sy eie taak en funksie. Hulle weet wie is die Koning(in), en doen wat HULLE moet. Sien die miershoop(kerk) sal nooit werk as elkeen nie doen wat hy moet doen nie.
So ANDERS, die kinders van die Reformasie, so ANDERS is gemeentes van die Reformasie. Die predikant, en ouderlinge en diakens is nie die base nie, die kerk leiers en kerklike vergadering is nie die BAAS nie. Nee net dienaars elkeen met n bepaalde funksie. 
Navorsing (KERKSPIEEL) oor jare in juis die Gereformeerde kerke toon dat daar in vele gemeentes n meerderheid passiewe lidmate is en n aktiewe minderheid is. Dit beteken dat die absolute minderheid dienend besig is. Dat die meeste lidmate nie weet wat hulle gawes en talente is of dalk net n vermoede het wat dit kan wees, die feit is dat die absolute minderheid dit weet en uitleef.
Dit mag nie wees nie, dit sou die Reformatore se, pas nie by protestante / by christene nie. dit moet ANDERS wees, elke behoefte in en buite die gemeente moet deur n gawe aangespreek word.
Soos miere in n miernes moet ons elkeen besig wees. Daarom is gemeentes nie veronderstel om te sukkel met hulle bedieninge nie, want mense is beskikbaar om te dien. Gemeentes is nie veronderstel om te sukkel met bedieninge omdat hulle nie mense het nie. Gebrek aan mense moet nooit n klagte wees nie.
Met soveel potensiaal in gemeentes kan n wereld omgekeer word, kan mense se lewensgehalte / kwaliteit verbeter word.
Daar is nie veronderstel:
  om eensames te wees nie,
  om mense te wees wat voel hulle laste is te veel nie
  om mense te wees wat voel niemand gee om nie
  om n gesukkel te wees om mense te kry om met die jeug te werk nie
  om n gesukkel te wees om mense te kry om bejaardes te ondersteun nie. te werk nie
  om verwaarloosde kinders te wees wat voel niemaand gee om nie,
  alcohol en dwelmverslaafdes te wees wat voel hulle hulle het geen ondersteuning nie,
WANT: Christus se liggaam is toegerus met Ore, stemme, warm harte, besige hande, gewillige voete, tonge... you name it. Gawes soos: Organisering, apostelskap, vakmanskap, kreatiewe kommunikasie; bemoediging, evangelisasie, vrygewigheid, gasvryheid, intersessie, onderrig, barmhartigheid, herderskap, ens. Dit alles is potesiaal binne gemeentes.
Daarom,  God het aan elkeen n geskenkie gegee, gratis en verniet, daar binne is die mooiste geskenk, n gawe/talent/persoonlikheid uniek net vir jou.
Weet jy van die geskenk?
Wat is dit?
Het jy dit al oopgemaak?
Gebruik jy dit om mense se lewens ANDERS te maak?
 
AMEN!!!
SOLA GRATIA !!!

 

Read 436 times

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer