NG Kerk Eros Preke

Sondag 17 November 2019

 

Vandag sluit ons die jaartema van 2019 af wat geluit het: Dieper, Nader, Verder of Wyer. Daar is geen beter voorbeeld, simbool of teken wat die 3 beter voorstel as die nagmaal nie.  Kom ek verduidelik…

Ons gaan na 5 plekke in die Bybel kyk en jy gaan jouself by van hulle kan identifiseer.

 1. Egipte

Die Here se volk was slawe van farao. God, wat hulle noodkrete gehoor het en hulle lyding gesien het, roep toe vir Moses.  Deur Moses bevry God hulle na 430 jare. Dit was nog saam met die 10de plaag wat die dood van die eersgeborenes was. Hoekom? In Eksodus 4:22 sê die Here vir Moses, “Dan moet jy vir die farao sê: So sê die Here: Israel is my oudste seun. Ek het vir jou gesê: Laat my seun gaan sodat hy My kan aanbid. Maar jy het geweier om hom te laat gaan, en nou gaan Ek jou oudste seun doodmaak.” Dit beteken dus dat die volk Israel God se eersgebore seun was wat deur Farao gemartel was. Daarom het die dood van die eersgeborenes in Egipte plaasgevind by elke huis waar daar nie die bloed van ‘n lam aan die deurkosyn was nie. Die Here sê hulle moet dit in die toekoms vir hulle kinders vertel. . . . “Wanneer julle in die land kom wat die Here vir julle gaan gee soos Hy beloof het, moet julle hierdie verpligting nakom. As julle kinders sou vra: ‘Wat beteken hierdie verpligting?’ moet julle sê: Dit is 'n paasoffer aan die Here omdat Hy in Egipte die Israeliete se huise oorgeslaan het. Terwyl Hy die Egiptenaars getref het, het Hy ons huise gespaar.” Toe het die volk in aanbidding gebuig.” Eks 12:26-27. Dit het alles as ‘n herinneringsteken gebeur sodat hulle dit nooit sal vergeet nie, want ons mense vergeet tog so gou en het soms tekens nodig om te help onthou.

 1. Sinai

God roep vir Moses in Eksodus 19:6 na die berg waar Hy vir Sy volk ‘n nuwe identiteit en ‘n nuwe missie gee, want God soek ‘n liggaam waardeur Hy bekend gemaak kan word “As julle My gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat My as priesters dien, en 'n gewyde nasie. Die hele aarde behoort immers aan My.’ Dit is wat jy aan die Israeliete moet vertel.” Moses het teen die berg uitgeklim na God toe, en die Here het van die berg af na hom geroep: “So moet jy vir die nageslag van Jakob sê, vir die Israeliete vertel: “ ‘Julle het gesien wat Ek aan Egipte gedoen het, en hoe Ek julle soos op arendsvlerke veilig gedra en na My toe gebring het.” Eksodus 19:3-6, Ons lees in die Nuwe Testament in 1 Pet 2:9 … “Julle, daarenteen, is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het tóé geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys.”

Ons is dus soos priesters wat jou God wat jou gered het en aan jou genade bewys het deur jou te bevry, aan ander te vertoon. Hulle moes egter volgens die wet (Eksodus 20) en al die voorskrifte lewe, as hulle in die beloofde land wou kom.

 1. Beloofde land 

As die volk deur die Jordaan trek na die beloofde land toe, sê Josua “Nadat die hele nasie deur die Jordaan is, het die Here vir Josua gesê: “Neem nou die twaalf man uit die volk, een uit elke stam, en sê vir hulle: Vat hier uit die Jordaan, op die plek waar die priesters gestaan het, twaalf klippe en neem hulle saam met julle deur en sit hulle neer op die plek waar julle vannag oorbly. . . . Dit moet onder julle as 'n teken dien. Wanneer julle kinders julle eendag vra: ‘Wat beteken hierdie klippe vir u?’ moet julle vir hulle sê die Jordaan se water is voor die verbondsark van die Here afgesny; toe die ark deur die Jordaan moes gaan, is die rivier se water afgesny; daarom is hierdie klippe vir die Israeliete 'n blywende herinnering daaraan. . . . Josua het ook twaalf klippe binne-in die Jordaan opgerig, op die plek waar die priesters gestaan het wat die verbondsark gedra het. Die klippe is vandag nog daar.” Josua 4:1-3, 6-7 en 9. Wat was die rede hiervoor? Die antwoord kry ons in Deuteronomium 8, waar ons weer lees dat hulle nie sal vergeet wat God vir hulle gedoen het nie: “Jy moet onthou hoe die Here jou God jou nou veertig jaar lank in die woestyn gelei het. Hy het dit gedoen om jou nederig te laat word en om jou op die proef te stel sodat Hy kan weet wat jy dink en of jy sy gebooie sal gehoorsaam of nie.” In die beloofde land soek hulle ‘n Koning om ‘n instrument van reg, geregtigheid en vrede te wees, en ‘n beter lewe vir almal te bring. Onder koning Dawid het dit met die volk goed gegaan, omdat hy geregeer het soos God voorgeskryf het. Maar na Dawid regeer sy seun Salomo. Ons lees dat God hom met wysheid geseën het , dus was hy baie suksesvol. Hy was skatryk  en het in weelde geleef, soveel so dat almal in die wêreld probeer het om sy skatte en weelde gesien te kry. Selfs die koningin van Skeba wat God nie ken nie, het na Jerusalem toe gekom om hom te ontmoet. Ons lees wat sy sê in 1 Konings 20:23 “Geloof sy u God, die Here, wat aan u soveel liefde bewys dat Hy u op die troon van Israel gesit het! Dit is omdat die Here Israel vir altyd liefhet dat Hy u as koning oor hulle aangestel het om die orde en die reg te handhaaf.” 1 Konings 10:9 AFR83 + Die Boodskap vertaling “Hy het ook sy volk Israel so liefgehad dat Hy u as koning aangestel het sodat u vir hulle kan leer hoe om reg te leef.”

Die koningin word aangegryp deurdat die God van Israel anders is as die ander gode, want Hy gee om vir mense. Hy gee mag en rykdom wat gedeel en versprei kan word sodat almal kan kry en sodat dit goed sal gaan. As dit goed gaan beteken dit ook daar is reg en regverdigheid. Tog lees ons dan in 1 Konings 9:15 dat Salomo dwangarbeid gebruik het om die tempel en sy paleis te bou, wat volgens Deuteronomium 15 nie mag gebeur het nie. Toe hulle slawe in Egipte was, het God hulle bevry en hulle ‘n nuwe identiteit en missie  gegee. Nou is hulle weer slawe in Jerusalem! Die verdrukte word die verdrukker (the oppressed has become the oppressor). In Deuteronomium 17: 16-17 lees ons verder dat God sê ‘n koning mag nie perde, goud of vroue uit ander lande aanhou nie. In 1 Konings 10: 22-26 lees ons dat Salomo ‘n vloot skepe gehad het om in Tarsis goud, ivoor en diere terug na Jerusalem toe gebring en dat hy buitelandse vreemde vrouens liefgehad. In 1 Konings 11:1 is die voorskrif duidelik dat dit verbode was en dat hy nie met hulle mag getrou het nie, omdat hulle hom van God sal verlei. En dit is presies  wat gebeur het, sy hart was nie meer volledig aan God toegewy nie (his heart has been led astray…he was not fully devoted to God anymore)

Dan stuur God profete  om vir die volk te sê TESHUVA, dit beteken “onthou”. Onthou Egipte, keer terug (return, turn back), kom terug na My toe, want julle het julle missie en identiteit verloor. Hosea 14:2 “Keer terug na die weg van die Here jou God, Israel, want jy het geval deur jou sonde.” 2 Konings 17:13-15 - “Die Here het Israel en Juda deur elke profeet en siener gewaarsku: “Bekeer julle van julle verkeerde paaie. Kom my gebooie en voorskrifte na volgens die hele wet wat Ek julle voorvaders beveel het, wat Ek deur my dienaars die profete aan julle gegee het.” Maar hulle wou nie luister nie; hulle was net so hardkoppig soos hulle voorvaders wat ook nie op die Here hulle God vertrou het nie. Hulle het sy voorskrifte en sy verbond verwerp wat Hy met hulle voorvaders gemaak het. Sy waarskuwings het hulle in die wind geslaan, hulle het agter afgode aangeloop wat niks is nie en so het hulle self niks geword. Hulle het geleef net soos die heidennasies om hulle, iets wat die Here hulle beveel het om nie te doen nie.”


Hulle het egter nie geluister nie en wou nie hoor nie. Wat staan jou te doen as jou verteenwoordigers jou nie reflekteer nie? En, wat doen jy as hulle presies die teenoorgestelde doen, leef of word as wie en wat jy is? Jy laat hulle aan hulle eie planne oor soos Job in hoofstuk 18:7 “hulle eie slim planne bring hulle tot ‘n val en laat hulle ondergaan – hulle sal in die wip trap en in ‘n vangnet beland “. Lees ook 2 Konings 17:20 “Die Here het toe Israel se hele nageslag verwerp. Hy het hulle gestraf deur hulle oor te gee aan hulle vyande totdat dié hulle vernietig het.” God se oordeel is nie dat Hy straf nie. Sy oordeel is dat Hy ons aan ons eie planne oorlaat, want julle is nie meer ‘n geskenk aan die land nie.

 1. Babel  

Wat is die resultaat? Jerusalem word ingeneem en geplunder, afgebreek en gebrand en die  volk word as ballinge na Babel gevangene geneem. So word hulle weer slawe in ‘n vreemde land en is hulle terug by daardie plek waar alles begin het. Jerusalem word geplunder en verwoes. Hulle huil en kerm net soos die profete voorspel het “Maar sê nou vir die mense van Juda en die inwoners van Jerusalem: So sê die Here: Ek berei vir julle 'n ramp voor, Ek is besig om 'n besluit oor julle te neem. Elkeen moet hom van sy verkeerde lewe bekeer. Maak julle lewe en julle dade reg.” Jeremia 18:11. Dan lees ons van Nehemia, die skinker van die koning wat se hart gebreek word deur die nuus van hoe sleg dit vir so lank met die mense in Jerusalem gaan. Hy keer terug, omdat die Here sy gebed verhoor om die muur van Jerusalem te gaan herbou, wat in 52 dae gebeur. Ons tema vir NG Eros vir 2020 is: KOM ONS BOU.

 1. Jerusalem

Die stad was nie die Jerusalem wat dit eens was nie. Inteendeel al was hulle tuis en by die huis, was dit die teenoorgestelde. Hulle was onder Romeinse beheer. Hulle het swaar belastings en onregverdige, genadelose opdragte gehad. Die eens magtige Jerusalem waar die feeste gevier was, die tempel, die Sabat en die Pasga was weg. Dan 430 jaar later word dit wat deur die profete tydens ballingskap voorspel het, waar - “Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien, oor dié wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Vir ons is 'n Seun gebore, aan ons is 'n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal dié koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg.” Jesaja 9:1 en 5-6. Lees ook Jeremia 33:14-15  “Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat Ek die goeie belofte sal nakom wat Ek aan Israel en Juda gemaak het. In daardie dae, in daardie tyd, sal Ek vir Dawid 'n wettige afstammeling gebore laat word en hy sal in die land reg laat geskied en reg doen.”

Luister hoe beskryf Filippus vir Jesus in Johannes 1:45: “Filippus kry toe vir Natanael en sê vir hom: “Ons het Hom gekry van wie Moses in die wet geskrywe het en van wie die profete ook geskrywe het. Dit is Jesus van Nasaret, die seun van Josef.” Jesus was die die nuwe Moses, die tweede Moses wat die tweede uittog met die woorde in Matteus 4 begin. Matteus 4: 17 “Van toe af het Jesus begin preek en gesê: “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom.”

Die woord bekeer kan in Grieks vertaal word met “metanoia” en in Hebreeus met “TESHUVA” wat “onthou” of  “keer terug” is. En so word die belofte en die voorspelling in Jeremia 23:5 waar “Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat Ek vir Dawid 'n regverdige spruit sal laat opskiet, 'n koning wat verstandig sal regeer. Hy sal die reg eerbiedig en regverdig regeer in sy land.”

Interessant dat Jesus Sy eerste wonderwerk doen by ‘n troue. ‘n Huwelik is ‘n verbondsluiting, en dit laat die Jode onmiddellik terug dink aan Sinai waar God ‘n huweliksverbond met Sy volk gesluit het. Met die vermeerdering van die wyn, dui Jesus aan dat ‘n nuwe bedeling gekom het. Dis ‘n bedeling van vreugde, want God is die Here van die FEES. Soos in Jesaja 25:6 “Op hierdie berg gaan die Here die Almagtige 'n feesmaal gereed maak vir al die volke, 'n feesmaal met die beste om te eet en te drink, goeie kos en geurige wyn. Op hierdie berg sal Hy die doek verwyder, die doek wat oor al die volke gegooi was, waarmee al die nasies toegemaak was. Hier sal die Here God die dood vir ewig vernietig, en die trane op almal se gesigte afvee. Oor die hele aarde sal Hy die smaad verwyder wat sy volk aangedoen is.”

Jesus word die seun van Dawid genoem wat God se volk in ‘n hertroue inlei en die verbond hernu. Dit is waarvoor Hy gebore is en waarvoor Hy gekom het. Naamlik om Sy lewe af te lê en soos ‘n lam geslag te word. Hoor wat noem Johannes vir Jesus “Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe: “Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem! . . . Toe Jesus verbyloop, het Johannes stip na Hom gekyk en gesê: “Dáár is die Lam van God!” Johannes 1:29, 36. So word die profesie vervul wat ons lees in Jesaja 53:7-8 “Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie.” Hy sou dus geslag word en sterf soos ‘n lam vir die sonde van mense! In 1 Korintiërs  5:7 in Die Boodskap vertaling lees ons “Soos daar altyd ’n lammetjie geslag is om Paasfees mee te hou, so is Jesus vir ons sonde doodgemaak. Alles is reg vir die fees in die gemeente, die brood en die Lam.” Dit is alles waar, want kyk wat sien Johannes in die hemel “Toe het ek voor die troon wat omring was deur die vier lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n Lam sien staan, die Een wat geslag was.” Openbaring 5:6. So hoe sal jy hierop reageer? Presies soos wat hulle in die hemel gedoen het “Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep: “Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid, lof en dank te ontvang.” Openbaring 5:11-12.

Dit is waaroor die nagmaal gaan, naamlik oor danksegging. Die Griekse woord is “eucharizomai”. Dis eintlik twee woorde: Eu wat goed beteken en charizomia wat geskenk of genade is. Met ander woorde Goeie genade. “Die Here Jesus het in die nag waarin Hy oorgelewer is, brood geneem en, nadat Hy God daarvoor gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: “Dit is my liggaam; dit is vir júlle. Gebruik dit tot my gedagtenis.” 1 Korintiërs 11:23. Die nagmaal wys en vertel van God se goeie geskenk van genade vir jou en my. Dis  verniet en beteken om jou en my ‘n nuwe lewe te gee. Die brood en die wyn laat ons Teshuva (onthou) en help ons om nie te vergeet wat God deur Jesus kom doen het nie en wat Hy deur ons verder wil doen nie naamlik om lewende nagmaal te wees. Om te lewe as lewende brood (aanvaarding, erkenning, verbintenis, betrokkenheid ) en as wyn (vreugde, lag, plesier, genot)

Met die nagmaal gebeur daar 3 goed:

 1. Verdieping met God – onthou – keer terug, kom huis toe – nuwe identiteit.
 2. Nader met, en aan die mense – ete maak jou familie – verbind jou aan en met broers/susters.
 3. Verder – met die missie om reg te lewe sodat die koninkryk van God sal kom – reg en geregtigheid.

Amen

 

'n Beeldopname van die preek kan verkry word by:  https://www.facebook.com/NGErosGemeente/videos/1161289624064935/

 

Sondag, 10 November 2019 09:00

Verder 2019: Wat sluit jy oop en toe?

Geskryf deur

Sondag 10 November 2019

 

“Wee julle, wetgeleerdes, want julle het die sleutel van die kennis weggeneem; self het julle nie ingegaan nie, en vir die wat wou ingaan, het julle verhinder.” LUK 11:52. 

'n Sleutel is 'n belangrike instrument. Want 'n sleutel gee toegang of verhinder toegang! 'n Sleutel beslis oor binnegaan of buitestaan. Sonder ‘n sleutel gaan die deur nie oop nie en bly alles wat àgter daardie deur lê, onbereikbaar. Maar mèt die sleutel word nie net die deur oopgemaak nie, maar word ook alles wat agter daardie deur gelê het, binne ons bereik gebring. 'n Sleutel is maar 'n klein dingetjie, maar daaraan kan groot gevolge verbonde wees. 'n Sleutel is 'n magsmiddel met 'n betekenis wat jy nie moet onderskat nie. Die wat die sleutel het, het 'n magsposisie. As ‘n sleutel iets oopsluit, dan is die weg vry. As hy iets toesluit, dan bly die toegang geblokkeer.

Verlede Saterdag het die Springbokke wêreldkampioene geword! Al 3 oorwinnings was soos ‘n sleutel wat hoop weer oopgesluit het in Suid-Afrika.  Mense wat vroeër uitgesluit en toegesluit was van mekaar, se harte is oopgesluit daardeur. Mense het nader aan mekaar gekom en is met mekaar versoen. Die oorwinnings het mense laat glo dat alles beter is as mens saam is en dat ons saam deur die slegte tye kan kom.

Kom ons kyk na die redes vir die wen van die wêreldbeker 2019 en kom ons leer hoe om in die spel van die lewe te wen. Jy is altyd in een of ander span: jou huwelik, gesin, werk, ekonomie, kerk of land. Die lewe is soos ‘n rugbywedstryd waarin jy speel. Ons sê mos, spelers werk nie. Al word hulle betaal sê ons hulle werk nie, hulle speel net rugby. God speel as Hy skep, selfs al met Adam. Daarom is die lewe ‘n spel om te geniet en nie ‘n stryd of ‘n straf nie.  “Ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet.” PRED 3:12

Kom ons kyk na wat die Springbokke anders as die ander spanne gedoen het en wat hulle laat wen het. Ons pas dit dan toe op die spel van die lewe. Vir my staan daar 3 goed uit: Voorbereiding – Ingesteldheid – Uitvoering op die dag

 1. Voorbereiding:

Dit wat die grootste rede kon wees om nie vêr in die kompetisie te vorder nie nl. die onreg van die verlede, diversiteit, ongelykheid en rassisme, het juis dit geword wat hulle kampioene gemaak het, want tydens 20 weke se saamwees, het daar die volgende gebeur:

Hulle het deur “issues” gewerk en van bagasie ontslae geraak – HEB 12:1 “laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop,”. Deur goed met mekaar uit te sorteer, het hulle op die punt gekom dat hulle nie meer dinge teen mekaar hou nie, nie mekaar blameer en beskuldig nie, nie meer kwaad en ongelukkig is, nie meer onmin en verdeeldheid saai nie. Die proses het hulle by die punt gebring om mekaar te vergewe – “Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe.” KOL 3:13. Hulle het dit gedoen wat Paulus sê gelowiges moet doen nl. verdraagsaamheid “verdra mekaar in liefde.” EF 4:2 en in KOL 3:12 “Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie liefhet. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees.”

Daardeur kon hulle Rom 15:7 uitleef wat sê: “Aanvaar mekaar dan, soos Christus on sook aanvaar het, tot eer van God”. Hulle het mekaar se agtergronde, ras, klas, menswees en jou vaardighede en talente van mekaar aanvaar. Dit het gemaak dat hulle nie net medespelers is nie, maar vriende geword het. Kolisi noem Etzebeth sy vriend “Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, Ek noem julle MY vriende, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het.” JOH 15:15. Nadat hulle met mekaar in eenheid verbind was en in inter-afhanklikheid as span met mekaar omgegaan het, is daar ‘n nuwe ingesteldheid en siening van die wêreldbeker gebore.

 1. Ingesteldheid:

Rassie gee vir hulle iets groter as net om te wen. Hy inspireer hulle om as individue hul doelwitte en ambisies te bereik. In plaas daarvan om net vir jouself te speel en die medalje te kry lei hy hulle om eerder vir “ons” te speel en vir SA hoop te gee. Hy verander hulle siening en ingesteldheid verder ten opsigte van druk (pressure) deur hulle te laat sien dat hulle druk nie opweeg teen die druk in SA van mense wat nie ‘n huis het, nie water en kos het nie, mense wat in vrees lewe van om op hul plaas vermoor te word, om nie werk te hê, of dat jou besigheid nie geld maak nie en gaan toemaak, druk van droogte en diere wat vrek, die druk van kinders in dwelms en verslawing, druk van “gangs” wat mense doodskiet, verkragting en geweld teen vroue, ekonomiese druk…  In die proses het hulle agtergekom dat hulle eintlik nie druk het nie, maar wel ‘n voorreg en ‘n geleentheid. Hy laat hulle sien dat hulle nie aan hulself moet dink nie (individualisties), maar aan al die mense in SA wat erge druk beleef in terme van droogte, verdeeldheid, armoede, ens.

Hy gee met die finaal vir hulle iets groters om voor te speel, want die lewe gaan om iets groters as jou eie ambisie, doelwitte, wat jy wil bereik, wat jy begeer, jou probleme en druk, nl. die Koninkryk van God . . .  wat moet kom . . . om mense te help en hoop te bring. Ons speel vir mekaar, nie vir onsself nie  “Hieraan het ons die liefde leer ken, dat Hy sy lewe vir ons afgelê het; en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê.” 1 Joh 3:16.

En dit het gewerk, want luister na John Mitchell “I saw the tension in Eben and Duane faces, and knew it became personal, and when it becomes personal to them, they go to another level, a level where they are unstoppable. Ruthlessly smashing us, like men vs boys”.

En Siya Kolisi na die wedstryd: "We have so many problems in our country, but to have a team like this, we come from different backgrounds, different races and we came together for one goal. I have never seen South Africa like this. We were playing for the people back home. We can achieve anything if we work together as one."

Dan leer hulle dat rugby in wese oor die bal gaan en nie oor die opposisie nie. Ek dink dat liefde die bal is, in die spel van die lewe  “Die gebod wat ek jou vandag beveel, is nie te moeilik vir jou nie. Dit is ook nie buite jou bereik nie. Dit is nie in die hemel nie, sodat jy nie hoef te sê: ‘Wie sal vir ons opklim hemel toe om die gebod vir ons te gaan haal en ons dit mee te deel sodat ons daarvolgens kan lewe’ nie. Dit is ook nie oorkant die see nie, sodat jy nie hoef te sê: ‘Wie sal vir ons oorvaar na die oorkant toe om die gebod vir ons te gaan haal en ons dit mee te deel sodat ons daarvolgens kan lewe’ nie. Die gebod is baie naby aan jou, jy kan daaroor praat, jy ken dit, jy kan daarvolgens lewe…  As jy die Here jou God liefhet en sy wil doen deur sy gebooie, sy voorskrifte en sy bepalings wat ek jou vandag gegee het, te gehoorsaam, sal jy lewe en baie word en sal die Here jou God jou voorspoedig maak in die land wat jy in besit gaan neem.” DEUT 30:11-14, 16

1 Kor 13:13 En nou, waaroor gaan die lewe? Die drie: Geloof, Hoop, Liefde, en die grootste hiervan is ie liefde”. Lees ook in Matteus 22: “Wat is die grootste gebod? Jy moet die Here jou God liefhê, met jou hele hart, krag, siel en verstand, en jou naaste soos jouself”. Die spel van die lewe gaan oor die liefde tussen mekaar en nie teen mekaar (vlees en bloed) nie.  “Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.” EF 6:12. Dit gaan om die bal te behou, te bewaar en te beskerm, maar as jy dit verloor moet jy alles doen om dit terug te kry “Dit is eintlik goed dat jy Onesimus so ’n rukkie lank verloor het. Nou kry jy hom vir altyd terug. En gelukkig ook op ’n heeltemal ander manier as wat jy gedink het.” Filemon 1:15 DB. Om nie die bal te verloor nie, kos ure, honderde ure, se vaardigheidsoefeninge. Netso moet ons in die spel van die lewe (in ons godsdiens) hou by wat Timoteus skryf: “Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe.” 1 TIM 4:7 en wat in 1 KOR 9:27 staan: “ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie.”

 1. Uitvoering op die dag:

Jy kon vanaf die sing van die landslied sien dat elkeen geloof in homself en in sy spanmaats gehad het. ‘n Geloof, want ek is deur die afrigter gekies om in die span te speel. So het God jou met die doop gekies om in sy span te speel. So moet jy glo dat jou man/vrou vir jou gekies is, dat God jou vir jou ouers gekies het, dat jou werk vir jou gekies is, en dat jy gekies is om deel van die land se span te wees. Dat jy veral deel van Eros gemeente se span is om elke dag met die bal te speel. Verder was daar ‘n vaste vertroue en uitvoering daarvan in die afrigter se spelpatroon gewees. So moet ek en jy God se spelplan vir jou en my lewe glo, daarop vertrou en doen wat Hy sê, nie doen wat ek dink nie.  “Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.” SPR 3:5-6.

Van die afskop het hulle die tyd reg gebruik en die ander span onder druk en op die agtervoet gesit. Die Bybel sê in Kolossense 4:5 “solank daar nog tyd is, moet julle mekaar aanspoor” en in Heb 3:13 dat ons die tyd reg moet gebruik deur die basiese en eenvoudige dinge uitstekend en goed te doen soos om te “pass and scrum” en so min as moontlik foute te maak. “Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie,” KOL 3:23. Op die dag het hule by wat ook al die skeidsregter se beslissing was, aangepas en hulle nie deur slegte of onregverdige beslissings gesteur nie. “Dit kan gebeur dat daar in julle alledaagse lewe dinge gebeur wat nie vir julle lekker is nie en wat julle geloof op allerhande maniere toets. Moenie dat dit julle van stryk bring nie.” 1 Pet 1:6. Jy kon sien hoe hulle die hele tyd gekommunikeer het, en mekaar bemoedig en geïnspireer het. “Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen.” I THES 5:11. En as iemand ‘n fout gemaak, het hulle nie die een uitgetrap of uitgeskel nie. “Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het” KOL 3:13.

Hulle het aangehou om voluit te speel: “Maar wie tot die einde volhard, sal gered word.” MATT 24:13  en “Ek het die goeie wedloop afgelê; ek het die wenstreep bereik; ek het gelowig end-uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat Hy weer kom, sal die Here, die regverdige Regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms.” 2 TIM 4:7-8. Dit is lekker om deel van ‘n wenspan te wees. Ek en jy is ook klaar deel van die wenspan wat Jesus in die laaste sekondes vir ons gewen het, toe Hy die dood oorwin het: “Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet.” ROM 8:37. Daarom is jou naam alreeds op die beker gegrafeer (soos ons gesien het selfs voor die game verby was) –  “Ek het jou naam in my handpalms gegraveer, Ek sien jou mure altyd voor my.” JES 49:16.

Die lewe is soos ‘n “rugby game”. Elke dag draf jy op en speel jy, maar as die game/week klaar is, is die belangrikste dat jy moet rus.  Tong in die kies gesê was die bokke meer uitgerus as Engelse, veral die stutte. Daarom het God die Sabat as gereelde rusdag ingestel dat jy krag kan kry en van die stampe, stote en “bruises” kan genees en sodat jy reg, gereed en uitgerus kan opdraf. So het die bokke gewen. Met die wen is hoop oopgesluit vir mense wat swaarkry en wat sukkel en onder geweldige druk is, dat hulle tog kanglo dat dit kan verander en verbeter. As die bokke dit kon reggekry het met al die diversiteit en agtergronde in die span, kan ons dit ook regkry in die spel van die lewe. Dan moet ons die sleutels wat ons ontvang het, die geleenthede, kanse en tyd, reg gebruik om oop te sluit, en nie toe te sluit nie.

Matteus 16:19 “Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee; en wat jy ook op die aarde mag toesluit, sal in die hemel toegesluit wees, en wat jy ook op die aarde mag oopsluit, sal in die hemel oopgesluit wees.”

Wat is die sleutels, en hoe gebruik jy die sleutel?  Die sleutels is die Woord van God oor Jesus.

Hoe jy na die Bybel en godsdiens kyk, sal bepaal hoe jy oor God en Sy gebod praat. En dit sal die toegang tot en na God deur Jesus oopsluit, of dit sal dit toesluit. Nes die skrifgeleerdes en Fariseërs met hul verkeerde denke en woorde oor God nie mense toegesluit het. Dus die sleutel van die kennis van God. Hulle het gekies om nie Jesus se weg te volg nie, daarom het hulle die wette en geskrifte gebruik om mense van God se genade uit te sluit en toegang tot God toe te sluit vir mense wat “anders” was. Hierdie mense is veroordeel, verwerp, verdoem en uitgesluit op grond van hulle gedrag, geslag, herkoms, afkoms, en ras.

Jy kan op grond van hoe jy die Bybel lees, jou hart toesluit vir mense wat volgens jou ‘anders’ is en verkeerd doen of  lewe.  Jy sluit toe as jy mense nie in die “game” van die lewe laat speel nie, omdat jy nie die bal van die liefde na hulle toe wil aangee nie. Jy kies eerder om die bal vir jouself te hou en selfsugtig saam met diegene wat net soos jy is, te speel in plaas daarvan om dit aan te gee. Jy weier om soos God dit in Jesus vir jou gegee het, te gee deur Sy onvoorwaardelike liefde, aanvaarding, vergifnis en genade - “Hieraan het ons die liefde leer ken, dat Hy sy lewe vir ons afgelê het; en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom?” 1 JOH 3:16-17. As gelowige mag jy nooit dink dat jy alleen weet hoe die game werk en wat om met die bal te doen nie, en net saam met die wat soos jy dink of doen te speel nie, want die spel gaan aan. Jesus is die sleutel waarmee ons toegang tot God en sy Koninkryk het. In en deur Hom moet ons hoop vir mense oopsluit. Ek sluit oop in die wyse hoe ek teenoor mense optree en hoe ek met mense lewe. Ek sluit oop deur ander te aanvaar, verder om verdraagsaam en geduldig te wees, eerder te versoen, goedgesind en sagmoedig te wees met mense wat anders is as ek.

 

“I Do not use God’s word, and truth, as a weapon to humiliate people. Or to triumph over them. I use God’s word and truth to set me free to love, respect, and server others”.

Amen

 

'n Video-opname van die preek kan verkry word by: https://www.facebook.com/NGErosGemeente/videos/557808811696785/

 

Sondag, 27 Oktober 2019 09:00

Verder 2019: Verder met jou geld

Geskryf deur

Sondag 27 Oktober 2019  - Tiendemaand Sondag

 

Spioenasie is so oud soos die berge. Ons lees in die Bybel van die twaalf spioene in die beloofde land, die twee spioene by Ragab, Delila met Simson, Judas met Jesus. ‘n Spioen kan beskryf word as ‘n agent met ‘n dubbele agenda, 'n versteekte identiteit (hy doen hom voor asof hy aan jou kant is, maar eintlik is hy jou vyand) en ‘n missie (hy doen hom voor as iemand wat jou wil jou help, maar eintlik wil hy jou skade berokken).  ‘n Spioen werk in die geheim, verbloem homself en draai jou ‘n rat voor die oë.


Naas die grootste onderwerp van en oor die liefde, kom waarsku Jesus in die tweede plek die mense oor die spioen. Wie en wat is hierdie spioen? Die Bybel verwys in meer as 2300 verse oor die spioen en Jesus praat self ook daaroor in 16 van die 39 gelykenisse. As ons ook so baie hieroor gepreek het, sou die kerk nog leër gewees het, want mense sou bloot net nie daarvan gehou het nie. Mense reken dat hierdie onderwerp waarna die Bybel en Jesus so baie verwys, nie in die kerk hoort nie. Tog handel een uit elke tien verse in die Nuwe Testament daaroor. Hoekom? Dit wys ons op die belangrikheid van die saak en dat God baie besorg en bekommerd is oor wat dit aan jou kan doen. As jy nie die spioen sien en ontdek nie, gaan dit jou van die goeie pad wegneem, jou wurg, baie moeilikheid, ellende en probleme in jou lewe veroorsaak vanweë sy verblindende effek op jou lewe. Dit bring ons by die teks oor die oog…Matt 6:22 "Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie!”


Wat is 'n slegte oog? ‘n Slegte oog is byvoorbeeld een wat nie die lig kan sien nie hetsy, omdat dit dalk beseer is. As jy nie die lig kan sien nie, help dit jou in elk geval nie dat jy ‘n oog het nie, want dit maak die lewe vir jou net moeilik. As jy nie kan sien nie, stamp jy jou toon teen goed en kry jy seer. So sê Jesus werk die spioen. Die spioen maak dat jy nie kan sien wat jy moet kan sien nie. Die rede is omdat dit jou mislei en  verblind. Dit het ‘n lewensgevaarlike en vernietigende effek met die gevolg dat jy negatief, moedeloos, bang, bekommerd, gespanne en nie lus vir die lewe is nie. Dis die oorsaak dat jy ‘n klomp moeilikhede en probleme in jou huis en in die samelewing sal beleef.


Wie en wat is die spioen? Die spioen is geld, goed en besittings. Vandag se tema is VERDER MET . . .  GELD. Geld en besittings was selfs die laaste versoeking van die duiwel aan Jesus in Matteus 4:8-9,  "hy het Jesus na die top van ’n baie hoë berg gevat. Van daar af het hy Hom al die lande van die wêreld gewys met al hulle glans (glorie) en rykdom. Toe sê hy vir Jesus: “Dit alles is joune. Ek gee jou dit alles as jy voor my buig en my aanbid (as jou god).” DB

Die Bybel en Jesus is duidelik: oppas en wees op die uitkyk (hê ‘n goeie oog) en wees op jou hoede vir geld, want dit kan jou maklik om die bos lei. Dit kan jou verlei na geldgierigheid en ‘n soeke na die materiële of laat verval in materialisme. Volgens 1 Tim 6 is  “Geldgierigheid 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal; daardeur het hulle hulleself baie ellende op die hals gehaal.” 


Die rede? Dit is ’n mag en krag soos God. Ons lees in Matteus 6:19-21, "Moenie vir julle skatte op aarde bymekaarmaak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.” En in Matteus 6:24, “Niemand kan vir twee base tegelyk werk nie. Hy sal óf die een minder ag en die ander een hoër, óf vir die een meer oorhê en die ander een afskeep. Julle kan nie God én Mammon dien nie.” 

Jou skat is alles wat jou oog sien en wat dit begeer. Dan sal jou hart (jou energie, tyd, effort) in dit wees amper asof dit jou godsdiens is. Jy sal dit dien en aanbid. Jou hart word dus deur jou skat beheer, want jy kom in sy mag.  Net soos wat jy God vir dien, so kan jy kan geld,  goed  en materiële besittings dien. Dis mammon!  Die heel ergste is, dat jy dit nie weet of besef nie, daarom sal jy dit nie erken nie. Van al die sondes is dit die een wat omtrent alle mense reken dat hulle nie daaraan skuldig is nie, want ander mense het dan meer as hulle. Volgens hulle is dit die rykes geldgierig en materialisties is, nie hulle wat arm is nie. En al is dit van sommige rykes waar, is dit juis ook sommige arm mense wat met geld sukkel, wat heeltyd daaraan dink en hulle daaroor bekommer. Verstaan jy nou hoekom dit vir Jesus so belangrik was om so baie daaroor te praat, want ’n slegte oog het ’n vernietigende effek en gevolg in en aan ons individuele lewens. Dit berokken skade aan ons gesondheid, dit beïnvloed ons geestestoestand negatief. Ons emosionele innerlike gevoelens wissel soos die wisselkoers, dit besteel en beroof jou tyd en aandag. Nie net jou denke en gedagtes nie, maar ook in tyd en ruimte soos dat jy nie “tyd” en “plek” het vir mense nie. Dit beïnvloed jou verhoudings negatief.  

“Human can be foolish. Because he sacrifices his health in order to make money. Then he sacrifices money to recuperate his health. And then he is so anxious about the future that he does not enjoy the present; the result being that he does not live in the present or the future; he lives as if he is never going to die, and then dies having never really lived."

As geld en besittings jou soos ‘n spioen te mislei en jou in sy mag gekry het, sal dit jou ook ‘n spioen maak. Sonder dat jy dit besef, sal jy glo (dit wat jy sien) dat jou identiteit (wie jy is) en jou status (wat mense van jou dink) en jou missie (jy voor hier is) bepaal sal word hoe baie jy daarvan het. Dit sal verder tot gevolg hê dat (omdat jy glo geld en materiële so belangrik is) sal jy soos ‘n spioen ‘n front voorhou wie jy nie is nie, net om ander te beïndruk op sosiale media en jou publieke beeld te bou. Dit lei daartoe dat mense hulself in diep skuld sal dompel en baie sal oorspandeer om ‘n beeld voor te hou wat ander kan beïndruk. Die uiteinde is dat geld jou baas en god raak en bring baie moeilikheid en probleme soos konflik en oneerlikheid na vore. Dit is hoekom die Bybel en Jesus 'n ALTERNATIEF bied - 'n alternatiewe manier van hoe om te lewe (goeie oog) as wat geld, goed en besittings jou mislei en verlei dat dit hulle is wat jou sal gee wat jy begeer - geluk, erkenning, aanvaarding, lekker en goeie lewe.


Dis presies wat Jesus sê Hy voor gekom het om vir ons die goeie lewe te gee, dat ons ons na Hom toe moet keer, “bekeer julle. . . want die Koninkryk van God het gekom”. Dit staan teenoor die koninkryk van wêreld wat ons mislei en bedrieg: 

"Money can buy a House. But not a Home

Money can buy a Bed...But not Sleep

Money can buy a Clock....But not Time

Money can buy you a Book...But not Knowledge

Money can buy you Medicine....But not Health

Money can buy you Sex......But not Love.

So you see money isn't everything."

Die alternatiewe manier van lewe wat Jesus bied begin by ‘n ontdekking dat jy mislei en bedrieg was, dat geld en besittings jou vashou in sy mag. Hierna is die aanbod in Joh 8:32 "Ek sal julle vry maak van slawerny". Kom dus vry van die mag en verslawing en beheer van geld en materialistiese lewe. Dit is hoekom God die minimum voorskryf van om maar 10% van wat ons besit (en eintlik in die eerste plek van Hom gekry het!) vir Hom te gee. Dit help jou om vry te kom van die mag van “besit”, van die mag van om te klou, te hou en meer te wil hê. Om vry te kom daarvan om dit te dien en deur dit beheer te word. En wanneer jy vry gekom het van die houvas van Mammon en die Koninkryk van die wêreld, leer Jesus jou hoe om reg te dink oor geld en besittings, naamlik dat:

 • Meer daarvan jou nie gelukkiger gaan maak nie.
 • Dit nie joune is nie.
 • Jy alles van Hom af kry.
 • Dit nie net vir en op jouself spandeer moet word nie.
 • Jy jou nie moet dood bekommer en beangs word omdat dit te min word nie.
 • Jy bang is jy verloor dit.
 • Dit nie genoeg sal wees vir die toekoms nie.
 •  Jy nie al jou tyd, denke en gedagtes heeldag daaraan moet spandeer nie “Being rich is having money; being wealthy is having time.”  Benjamin Franklin.
 • Jy nie jou verhoudings moet afskeep oor die gejaag na geld en besittings nie – “liefde is meer werd as geld” Warren Byffer.
 • Jy nie op verkeerde maniere (steel, skelm, verneuk) meer van dit moet probeer kry nie.
 • Jy nie in stryd, konflikte, rusies, twis, bakleiery en dagvaardings (erfporsies en boedels) oor dit moet wees nie.
 • Jy moet leer dat jy God met dit kan vertrou, omdat Hy die enigste een is wat standvastig is.

Die boodskap is eenvoudig: Kom vry van geld en besittings, want dis skadelik en lewensgevaarlik en die oorsaak van alle ellendes. Kom vry van die verknogtheid en beheptheid daarmee, en leer om vry-te-gee . . . Want sê die Bybel: dis waaroor godsdiens (dien van God en nie Mammon nie),gaan.

Ons lees in Jesaja 58: “Is dit ál wat Ek op 'n vasdag wil hê: net dat 'n mens homself verneder, dat hy sy nek buig soos 'n biesie en in sak en as sit? Noem jy dít 'n vasdag, 'n dag waarvan die Here hou? Is die vas wat Ek wil hê, nie dít nie: om dié wat onregverdig gevange gehou word, te bevry, om die juk wat op mense druk, af te haal, om verdruktes vry te maak, om elke juk te breek? Is dit nie dat jy vir dié wat honger is, van jou brood gee nie, dat jy aan die armes en die dakloses 'n blyplek gee nie, dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie, dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie? Dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooidag, jy sal gou herstel. Hy wat jou red, sal voor jou uit gaan, die mag van die Here sal agter jou aankom. Dan sal jy roep, en die Here sal antwoord, jy sal om hulp roep, en Hy sal sê: Hier is Ek! As jy sorg dat mense nie meer by jou verdruk word nie, nie meer gedreig en vals beskuldig word nie, as jy jou wy aan dié wat honger het, as jy voorsien in die behoeftes van dié wat in nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is, sal wat vir jou nag is, word soos die helder middag.” Jesaja 58:5-10.


Dis wat God soek en waaroor geloof gaan. Hoekom? Want God is besorg oor Sy plek en oor mense en wil hê dat dit moet goed wees . . . soos Hy dit geskep het. En Hy weet dat geld en besittings die rede en oorsaak is van die slegte en verkeerde goed.


Hoe weet jy of die spioen jou mislei het? Vra jouself af: 
* Hoeveel keer per dag is geld en besittings in jou kop en is jy besig om planne te maak in plaas daarvan om ander te help met dit wat jy het?
* Hoeveel keer is jou innerlike gemoedstoestand negatief, omdat jy voel jy het te min geld of bekommerd is of daar genoeg is of omdat jou skuld so baie is in plaas van ‘n dankbare ligte gemoed oor wat jy het en wat dit vir ander kan doen?
* Hoeveel keer slaap jy nie oor bekommernisse en angs oor geld nie?

* Hoeveel keer beïnvloed geld jou gedrag en raak jy geïrriteerd en kort van draad daaroor?
* Hoeveel keer bid en smeek jy vir God vir meer geld en besittings? 
* Hoeveel van ons doen ‘n werk wat jy haat en nie van hou nie net oor die geld in plaas daarvan om te doen waarvan jy hou en mal oor is omdat dit betekenisvol is?
* Hoeveel keer is jy teleurgesteld in God wat nie jou gebede verhoor of jou help nie tot die gevaarlike punt dat jy jou GELOOF en HOOP verloor?
* Hoeveel keer bargain jy oor die gee van jou tiende? Veral as dit finansieel swaar gaan?

* Hoeveel keer per dag dink jy, gee jy aandag en is jy  besig met die koninkryk van God en hoe om met jou geld dit te laat kom . . .? “Laat U koninkryk kom . . . "

Onthou Jesus se waarskuwing oor die gevolge van wat geld en besittings op jou en ander het. Aanvaar Sy uitnodiging na ’n alternatiewe manier van lewe van om bevry te word daarvan, om God te vertrou dat Hy sal voorsien en te lewe met MATIGHEID - EENVOUD en VERGENOEGDHEID. DIS KEUSE. En die keuse is joune. Jy moet besluit, gaan jy die een dien wat jou lewe gaan neem en jou die goeie lewe gaan laat verloor of gaan jy die een dien wat Sy lewe verloor het om vir jou die ware lewe (in oorvloed) te gee? Gaan jy die koninkryk van God of net die koninkryk van die wêreld dien?

Amen

 

'n Klankopname van die preek kan verkry word by die volgende adres:  https://www.facebook.com/NGErosGemeente/videos/532831747277714/

Preeknotas Sondag 6 Oktober 2019 - Fourie van den Berg

Verder met die Goeie Nuus soos en as parfuum

Vandag kyk ons na reuke, ruik, aroma’s, geure en die neus, want daar is ‘n direkte verbintenis tussen godsdiens en geloof. Bo en behalwe dat God kan of kon geruik word (in die Ou Testament speel reukoffer op die reukaltaar ‘n belangrike rol), word ons geloof en ons godsdiens ook geruik (reuk speel ‘n belangrike rol hierin ook). Ons is hierdie termyn besig met “verder”. Vandag gaan ons verder met die Goeie Nuus soos en as . . . parfuum. Ons lees in 2 Kor. 2:14, “versprei die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur (in die Engelse vertaling is dit “sweet perfume”). Ons is die wierook (wonderlike aroma,  ‘fragrance’ of reukwerk) wat deur Christus vir God gebrand word”.

Die maak van parfuum (‘means to smoke through’) is ‘n eeueoue beroep en ‘n kuns. In Egipte het hulle dit onder andere gebruik om lyke te balsem. Die benaming ‘reukwerk’ is gebruik omrede mense baie hard moes werk om die eteriese olie uit blomme, plante, kruie, bome, bas, vrugte, grasse te pers, bymekaar te voeg en te meng om spesifieke reuke te kry. Die verskil tussen “aftershave”, “cologne”, “eau de toilette” en parfuum is die persentasie geur-ekstrakkonsentraat wat met olie en alkohol  gemeng word. So byvoorbeeld bevat “aftershave” slegs 2%, “cologne” 15%, “eau de toilette” 20%, en parfuum 40% konsentraat. Diermateriaal is lank in verskeie parfuumsoorte gebruik om die verdamping van eteriese olies te vertraag en om seker te maak die geur hou lank nadat die flessie oopgemaak is. Ons kyk na ’n paar aspekte:

 1. Neus: Die neus help ons om te lewe deurdat lug deur die neus opgeneem word. Die neus suiwer of steriliseer die lug deur die haartjies, kliere, buise en vliese wat kieme vernietig. Verder is daar klein reseptore wat die lug na die olfaktoriese bol begelei, van waar die inligting na die limbiese stelsel in brein gestuur word. Hierdie reseptore neem reuke waar wat impulse na die organisme se brein stuur en ‘n reaksie tot gevolg het. Daar is dus ‘n direkte konneksie tussen die neus en die brein wat die reuksintuig van mense en dier so belangrik en fenomenaal maak.
 2. Reuk: Die neus se reukvermoë het toegang tot ‘n deel van jou brein wat woorde en beelde nie kan ontsluit nie. Volgens navorsers kan een persoon tot 10 000 reuke erken. Ons word daagliks aan baie reuke blootgestel, maar ons is slegs bewus van die reuke wat ons irriteer, dít wat lekker ruik of dít wat ons aan die verlede herinner. Ons kan ook bepaal waar ’n reuk vandaan kom, omdat een van ons neusgate die reuk ’n paar millisekondes na die ander een ontvang. Ons reuksintuig is verantwoordelik vir 80% van wat ons proe. Elkeen van ons het ons eie geur-identiteit of reuk-vingerafdruk wat deur faktore soos gene, veltipe en jou dieet beïnvloed word. Asemhaling deur die neus gaan oor meer as om net lug na die longe te stuur sodat jy aan die lewe kan bly. Volgens Aromakologie (die studie van die impak van die effek van reuke op ‘n mens) beïnvloed jou asemhaling die manier van hoe jy voel, dink en optree.
 3. Geheue: Reuke neem jou terug na plekke of mense of gebeurtenisse. Mense kan na ’n jaar nog steeds reuke met 65% akkuraatheid herroep, terwyl hulle na drie maande slegs 50% van die visuele kan herroep. Reuke maak jou bewus van, of laat jou terugdink aan, goed wat lank terug gebeur het. Dit kan dus maak dat jy op ‘n bepaalde manier optree met ‘n gevoel van hongerte, hartseer, aggressie of kalmte.  
 4. Emosies en gedrag: ‘n Mens se neus is direk verbind met die naaste deel van die brein se limbiese sisteem (amygdala, hipotalamus, hippokampus) jou emosie. Sig en gehoor is in die agterste korteks. Reuk is dus die sterkste sintuig en beïnvloed of bepaal heel eerste jou emosies. In Japan word geure deur lugversorgers vrygestel om sodoende mense se gemoedstoestande te bepaal. Geure soos lemoen of peppermint wat gedurende die oggend vrygestel word, maak jou wakker. Geure soos roos en kaneel gedurende die middag, kalmeer jou. Boombas-olie hou jou wakker in die namiddag en laventel help mee dat mense 33% minder foute maak. ‘n Bietjie jasmyn voor hulle huis toe gaan het ‘n kalmerende uitwerking. In aromaterapie word sekere olies selfs as medisyne aangewend om vir spesifieke siektes en spier probleme (vir ontspanning) te help. Dink terug reuke jou kinderdae: watter reuke laat jou goed en bly voel? En watter reuke laat jou sleg, hartseer en kwaad voel? Aromakoloë sê selfs stede en lande het reuke. Dink vir ’n oomblik: Watter reuke definieer Windhoek en Namibia vir jou? En hoe ruik jy, jou huwelik, julle gesin, jou besigheid of werk?

Reuke is baie meer as net geure. Dit kan gepersonifieer word. Jy sien dit in die magdom idiome soos: neus in die lug - Ps 10:4 “Met sy neus in die lug dink 'n goddelose mens altyd: daar is geen God nie.”. Verder ook: dis neusie verby;  snuf in die neus kry; ‘n bril op my neus gesit; op jou neus kry; aan die neus gelei;  met ‘n stink spoed hardloop; stank vir dank kry; ruik iets stink; ruik ‘n rot of ‘n lont ruik…
Ek het al genoem dat elke mens sy eie unieke reukafdruk (vinger/stem) het. Wie jy is en wat binne jou aan die gang is, skei egter ook ‘n “reuk” of “geur” af wat deur ander geruik kan word deur byvoorbeeld jou gesindheid, jou ingesteldheid, jou houding, gedrag, optrede en woorde. Daarom verwys ons na iemand se houding, gedrag of woorde in terme van reuk soos dat dit ‘n vars briesie is of anders dat dit stink. Met stink bedoel ons dat iemand hoogmoedig is, neerhalend, meerderwaardig, verwaand, onbeskof, ongeduldig, afbrekend, verkleinerend, sarkasties, rebels, geen respek, astrant, opstandig, aspris, hardkoppig, ondankbaar, onbehulpsaam, onbetrokke, onenigheid, agterbaks, jaloers. Verder word daar met stink bedoel: sleg, lelik, nie lekker nie of dat daar groot probleme in die verhouding en tussen mense is. Wanneer stink iets? Wanneer iets dood is, begin ontbind (soos Lasarus), menslike afval, vrot, afval, vullis, vuil ens. Goed wat stink is dus dood, vrot, vuil, vullis. Daar is so baie goeie goed in ons lewens wat veronderstel is om lekker te ruik, maar dit stink omdat dit nie meer lewend is nie. Ek dink aan dinge soos liefde, geloof, hoop, vertroue, veiligheid, moed, genot, vreugde, blydskap, entoesiasme, toewyding ens. Hoe ruik dit in jou lewe? In jou huwelik? Is daar vertroue, respek, genoeg aandag, kommunikasie ens? Hoe ruik jou kinders? Hoe ruik jou morele waardes? Jou werk en finansies? Ruik dit lekker of stink dit? Die Bybel maak dit duidelik dat God se reuk (Eksodus 30) soos die aangename soet, lekker reuk was, wat met al die kruie en wierook gemeng is en die geur en aroma van die liefde  soos in Hooglied 1:7 “His love song is filled with perfume, incense, fragrant spices, flower and spring garden smells of all kinds, and also the smells of trees, plants and fruits. I doubt if there are so many references to romantic smells, in so short a space, in any literature on earth as to the smell of God.” God se reuk is lewe, soos reën op grond. Die eerste mens is gemaak uit water en grond. God se Ruag is hul sy neus geblaas.  O, wat ‘n lekker reuk en geur was daar nie in die paradys nie? Maar toe kom die sondeval, verloor hulle die paradys en bevind hulle hul tussen stanke van die sonde en as gevolg van die sonde. Dit is wat sonde doen, dit maak dood, vrot, vuil . . . .
ROMEINE 6:23 “Wat die sonde uitbetaal, is die dood. Maar God se genadegeskenk is die ewige lewe wat ons deel word deur Christus Jesus ons Here!”
JAKOBUS 1:14 “'n Mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort; en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood.”
ROMEINE 5:12 ”Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood, en so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het.”

Dit beteken dat die goeie in jou lewe wat begin stink (dood, vrot, vuil) het, is as gevolg van sonde: En dit is ongehoorsaamheid, onmenslikheid, onmenswaardigheid en liefdeloosheid as gevolg van dinge wat jy verkeerd doen of oor ander s’n op jou.

“Toe ek in Troas gekom het om die evangelie van Christus daar te verkondig, het die Here die deure vir my wyd oopgemaak. Tog het ek nie gemoedsrus gehad nie, omdat ek my broer Titus nie daar gekry het nie. Daarom het ek van die mense daar afskeid geneem en Masedonië toe vertrek. Maar aan God die dank! Hy voer ons altyd saam in sy triomftog omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei Hy die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur.” 2 Kor. 2: 12-14

Agtergrond: Paulus bevind hom in ‘n stink situasie. Hier, in die gemeente van Korinte, het Paulus se werk en gesag as apostel onder verdenking gekom as gevolg van ‘n misverstand tussen hom en die gemeente. Dis aangehelp deur vals apostels. Hy het saam met Titus ‘n brief aan hulle gestuur om die probleem te probeer opklaar, maar tevergeefs gewag het op ‘n antwoord. Dit alles het hom baie moedeloos gemaak, soveel só dat hy nie sy werk, as apostel van die Evangelie rustig in Troas kon voortsit nie. Die situasie tussen hom as predikant en gemeente het gestink. Daar was onenigheid, rugstekery, divisie en tweespalt. En hiervoor wil Paulus tog nie verantwoordelik wees nie. Dan, ewe skielik, val hy homself in die rede. Hy is nog besig om te verduidelik wat in Troas gebeur het en dan roep hy uit die bloute uit: “Maar aan God die dank! Hy voer ons altyd saam in sy triomftog omdat ons een is met Christus...”

Dit is asof hy, te midde van die misverstande, teleurstelling en verduidelikings vir hulle in Korinte, én vir homself sê: Kom, laat ons nie nou kop verloor nie. Laat ons nie nou struikel oor die stink goed nie, oor menslike verskille en oor misverstande nie. Laat ons eerder onthou waarmee ons besig moet wees, nl. dat God ons altyd saam neem in sy triomftog deur die wêreld! Niks, geen stank, probleem of misverstand mag ons roeping, opdrag en deelname aan, in die wiele ry nie! Van Gód se triomftog!

Die beeld wat Paulus hier gebruik, dui op ‘n feestelike militêre optog van die generaal, ná sy oorwinning op die slagveld..., oppad na die oorwinningsfees in die hoofstad! Dit was ‘n indrukwekkende geleentheid: Heel voor in die optog was die ministers van die stad. Ná hulle het die slawe, wat as buit by die vyand afgeneem is, geloop. Daarna die priesters met ‘n wit bul wat by die oorwinningsfees geslag sou word. Ná hulle het die oorwonne vyand gevolg, dié wat die veldslag oorleef het – geboeide, verslae, al strompelende. Dan het daar nog priesters en musikante geloop met bakke waarin wierook gebrand is. En heel laaste, die generaal – die held van die oorwinning! Dít was die triomftog: ‘n uitbundige oorwinningstog wat ver gehoor én geruik kon word! Hierdie triomftog dien as beeld van God se triomf en oorwinning oor die dood want volens Kol. 2:15 “Hy het die bose magte ontwapen (ontklee, alles van hulle afgeneem) en hulle in die openbaar vertoon (letterlik bespotlik gemaak) deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer...”.

Die triomftog beteken dus, dat God deur Jesus Christus se kruisiging en opstanding, die finale oorwinning behaal het oor die grootste vyand wat ons en ons wêreld ooit kon hê, naamlik die duiwel en sy verwoestende magte van sonde en boosheid (die stink goed in ons lewens) en die fisiese dood. En nou is Hy besig (van toe tot nou) met sy oorwinningstog deur die gange van die geskiedenis, op die teerstrate van spog woonbuurtes, oor die stofstrate van plakkerskampe en op die snelweë van wêreldstede! Op pad na die finale oorwinningsfees in die Nuwe Jerusalem soos in Openbaring. Dít is wat ons wêreldgeskiedenis tans vol maak en waarvan ons deel van is.

Om dié aangename geur van Jesus (Goeie Nuus van Jesus se opstanding) te versprei verder, want ek en jy, ís deel van die optog! Nie as die verslane vyand nie, maar as mede-oorwinnaars “in Christus” . . . “in al hierdie dinge (die stink goed soos lyding, swaarkry, ens) is ons meer as oorwinnaars deur God wat ons liefhet” Rom. 8:37. Oorwinnaars, want die LEWE het die DOOD oorwin. Soos met Lasarus. Jesus was baie goeie vriende met Lasarus en sy susters Martha en Maria. Maar hy word siek en hulle stuur vir Jesus ‘n berig, maar Hy vat te lank en Lasarus sterf. Teen die tyd wat Jesus daar aankom, is hulle nie meer gelukkig nie, want as Hy vroeër gekom het sou Hy hom kon gesond gemaak het. Nou is dit klaar en verby, want Lasarus het al 4 dae terug gesterwe, is begrawe in die graf. Daarom sê Maria vir Jesus “hy stink al”.
Voel jy nie ook so nie? As Jesus, God, net vroeër gekom het sou dit en dat nie in en met jou lewe gebeur het nie. Is jy nie ook teleurgesteld en kwaad dat God nie betyds was en nou betyds is nie? Maar hoor mooi: Jesus was betyds en op die regte tyd daar. Hoewel dit nie die tyd was wat hulle wou gehad het nie, was dit die regte tyd, want toe Jesus die berig gehoor het, het Hy gesê “die siekte sal nie op die dood uitloop nie maar op die wonderbaarlike oorwinnende mag van God . . . sodat die mense kan glo dat U My gestuur het (Joh. 11:42)” 
Dit beteken dat ek en jy in die slegte, stinkende, dooie, vrot tye moet vertrou dat dit nie verby is nie en nooit sal verander nie. Dat ons op God moet bly vertrou, bly glo en bly bid dat die lewe die dood sal oorwin. Soos met Lasarus, roep Jesus in Joh 11:43 “Lasarus kom uit” en die kom lewend uit met doodsdoeke. Wat is dit wat jy wil hê (wat dood is en stink in jouself, jou huwelik, kinders, werk, finansies, gesondheid) moet uitkom (moet weer lewe) en ‘n aangename en lekker ruik hê? Wel sê dit dan: met geloof en vertroue in die krag van Jesus se opstanding om wat dood is, lewend maak. Want Jesus het die dood ‘n paar weke daarna oorwin en lewend uit die graf gekom. ‘n Nuwe geur van lewe was in die lug en in die tuin. Hy gaan toe na ‘n klomp dissipels toe wat in stinkende ongelowige, bang en teleurgestelde plekke was en blaas op hulle Sy verfrissende lewende asem. Hulle het die krag van die Heilige Gees ontvang en dit het die dooie en stinkende reuke vervang met lewendige aangename geur van geloof, vertroue, opgewondenheid, lus, energie en entoesiasme oor die krag van die oorwinning. Daar is krag in die opstanding, wat dooie goed verander en lewend maak. Dis die oorwinning!
“Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit” Ef. 1:18 – tot beskikking vir my en jou – daarom sê Paulus . . .
“Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood,” Fil. 3:10
Roep ”Lasarus kom uit”. Lasarus is ‘n sinoniem vir dooie stink goed wat dood was en wat lewend moet word: Slegte huwelik, ontrouheid, wantroue, respekloosheid, moedeloosheid, negatiwiteit, angs, woede, haat, bekommernis, hartseer, pyn/seerkry, konflik, onveiligheid, depressie, verkeerde gedrag, oneerlikheid, skelm, diefstal, drank, dwelms.  Dit moet uitkom, verander en lewendig word deur die geloof in die krag van Jesus se opstanding. Maar vir dit om lewend te word, vra iets, ‘n koste. Dieselfde Maria vat baie duur ($30 000) nardus olie wat net baie hoog op in die Himalajas gevind kan word, daarom is dit so duur. Sy koop dit met alles wat sy gehad het om Lasarus te salf. Aangesien sy dit reeds gehad het, salf sy Jesus soos ‘n Koning, Priester en Profeet vir die slegte en stinkende lydingspad wat vir Hom voorlê – sodat Hy tussen al die vuil en stink, die parfuum aan hom kon ruik en kon aanhou, volhou in die slegte en seerste, stinkste situasie oppad na die kruis. Die reuk help Hom om toegewyd te bly, op te offer en te ly vir die oorwinning, sodat die lewe oor die dood kon triomfeer.
Ons kan net deur die krag van Jesus se opstanding uit die dood triomfeer en oorwin oor die stinkende goed in ons lewens. Dit vra ‘n prys, ‘n koste naamlik dat ons alles sal gee om met dié goed wat die aangename geur in ons dood maak, te breek. Om te oorwin moet ons stop met alles wat ons lewens laat stink, moet ons ophou om te sondig en ongehoorsaam te wees deur:

 • Belydenis van die verkeerde, die sonde en die aanvaarding van die lieflike geur van God se vergifnis in jou lewe. Daardeur vat Hy die gemors en die stink weg soos ‘n vullislorrie. Laat die geur en aroma van Jesus se oorwinning oor die dood in jou lewe inkom.
 • Weerstaan, stry teen die sonde wat die vlees, die lewe en vreugde doodmaak. Die stink en die stank maak jou lewe en verhoudings dood.
 • Gehoorsaamheid, want dit hou die aangename wonderlike geur en reuk van Jesus se oorwinning en die krag van Sy opstanding in jou lewe lewendig.
 • Gebed. Jesus bid elke keer voor Hy ‘n wonderwerk doen soos met die vermeerdering van brode en visse asook met Lasarus. Dit wys jou dat wanneer jy bid en God dank, dat Hy jou gebed verhoor en wanneer jy die seën vra, dan gebeur daar wonders. Hoe ruik jou gebede? Soos reukwerk? Ps. 141:2 en Op. 8.

Die krag van Jesus se opstanding verander die stink reuke in aangename reuke in jou lewe. Jou gehoorsaamheid moet wees om dit na ander te versprei soos parfuum sodat die dooie stink goed in hul lewe in aangename geure kan verander. Om hierdie heerlike geur te kan versprei en vrystel, moet jy oorweldig word deur dit wat die Here Jesus vir ons gedoen het en moet die aangename geur van die krag van Sy opstanding in jou lewe inkom en jou so deurdrenk sodat Hy . . . “Deur jou die kennis van Christus oral soos ‘n aangename geur sal versprei in hoe jy lewe, want jy is die wierook van die Goeie Nuus van Jesus se opstanding wat vir God gebrand word...” 
Soos wierook deur die beweging van lug voortgedra word en die aangename geur daarvan al verder en verder uitdra, só is God besig om die kennis van Christus te versprei. Hy vesprei dit deur jou en my, as oorwinnaars met die geloofskennis oor die opstanding, dus die sekerheid van God se reddende oorwinning van dooie goed deur Christus! Dit is die “aangename geur”, die wierook, wat ek en jy moet versprei! Luister na hierdie verhaal: Twee manne het goud ontdek en besluit om dit stil te hou. Die volgende oggend, toe hulle terugkeer na hulle goud, het ‘n groot groep delwers al agter hulle aangeloop. “Wat soek julle?” wou die twee manne weet. Die delwers het geantwoord: “Julle het goud ontdek!” Hoe kan julle so sê?”, wou die twee manne weet. “Dit staan oor julle gesigte geskryf!” antwoord hulle.
Net só moet die krag van Jesus se opstanding en Sy teenwoordigheid as ‘n aangename geur op ons gesigte gesien kan word, maar ook geruik kan word deur hoe ons lewe met en teenoor ander: met sagmoedigheid, aanvaarding, betroubaarheid, lojaliteit, eerlikheid, getrouheid, behulpsaamheid, ondersteunend, genadiglik, vriendelik, insluitend, aanmoedigend, hulp ander wat swaarkry, en te lewe met positiwiteit, hoop, geloof, moed, en dapperheid. 
Eerstens: Om te verstaan wat dit beteken, moet u besef dat elkeen van ons deur God as ’n verspreider van die evangelie gebruik wil word. Ons is nie almal apostels nie. Ons is selfs nie eers almal leraars en ouderlinge en diakens, op wie die werk van die apostels na hulle dood oorgegaan het nie. Maar ons word almal geroep om in ons eie lewensomstandighede en lewenskringe verkondigers te wees van die groot dinge wat Jesus Christus gedoen het. Onthou u, 1 Petrus 2:9, waar die apostel Petrus vir gelowiges skryf: Maar julle is ’n uitverkore geslag, ’n koninklike priesterdom, ’n heilige volk, ’n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig...? Elkeen van ons behoort ’n verspreider van die kennis van Christus te wees en so ’n aangename geur van Christus tot eer van God in hierdie wêreld.
Tweedens: Ons moenie dink dat ons die kennis van Christus versprei as ons die kerk so ’n bietjie propageer nie of as ons hier en daar laat val dat die Bybel darem nie so ’n slegte boek is nie. Om werklik ’n heerlike geur te wees wat geruik kan word, moet ons met liefde reguit oor Jesus Christus praat, oor die sondes van mense wat dit nodig gemaak het dat Hy mens ook geword het, oor wat dit Hom gekos het om daarvoor te betaal en ons moet sonder skaamte getuig dat Hy lewendig uit die dood opgestaan het en dat Hy nou in die hemel as Koning regeer. Ons moet Hom as die gekruisigde en opgestane Verlosser en Here bekendmaak (Vergelyk ook Jes. 43:21); as die enigste deur na die saligheid toe; as die Koning wie se koningskap oor ons elkeen se lewe net met die verskriklikste gevolge denkbaar geïgnoreer kan word. Sulke oorversigtige flou en vae aanmaninkies tot ongelowiges om te oorweeg om tog maar weer die kerk ’n kans te gee, is nie die heerlike reuk waarvan hier gepraat word nie. Die heerlike reuk is daar waar daar reguit oor Christus gepraat word.
Derdens: Om dit reg te kry om met liefde reguit van Christus te getuig, moet die kennis van Christus regtig in jou ingegaan het. As dit nog soos iets is wat jy los ronddra en soos ’n pamfletjie vir ander wil uitdeel, moet jy nie verbaas wees as jy niks bereik nie. Om hierdie heerlike geur te kan vrystel, moet dit wat die Here Jesus vir ons gedoen het, jou oorweldig het. Jy moet so deurdrenk wees van die kennis van Sy liefde vir sondaars, wat aan jóú ook bewys is, dat dit spontaan by jou uitborrel soos jy vir ander ook daarvan vertel. As die geur van Christus se offer vir ons, nie ook sterk aan jouself kleef nie, gaan jy nooit ’n geloofwaardige getuie vir die Here wees nie.
Vierdens: Ons moenie die illusie hê dat ons maar net die evangelie moet versprei en dan sal almal wat dit hoor na die Here toe kom en na die kerk toe stroom nie. Hierdie heerlike geur van die kennis van Christus werk nie so nie. Natuurlik is daar mense vir wie dit ’n lewensreuk is, maar daar is ook mense vir wie dit ’n doodsreuk is. Selfs daar waar Christene met diep en opregte oortuiging die boodskap van die Here bring en die geur van Sy kennis soos lieflike lentegeure in die lug laat hang, daar word daar nie net mense vir die Here gewen nie. Daar word daar by party ongelowiges juis dan nog groter weersin in die evangelie en in die draers daarvan gekweek. Maar eintlik moet ons nie veel begaan wees oor die effek van ons evangelisering nie. As ons maar net die Here se heerlike geur vir hierdie wêreld kan gee, dan sal Hy dit gebruik soos Hy wil... AMEN
Watter reuke definieer God? Hoe ruik God vir jou? Watter reuke help jou om van God bewus te wees? As navorsing sê dat ons tienduisend reuke kan identifiseer – dan moet daar tog reuke wees wat ons aan God laat dink. Reuke wat ons skielik van Hom bewus maak.
Watter reuke herinner jou dat Hy teenwoordig is? Watter reuke help jou om van God se teenwoordigheid bewus te bly? Kan jy jouself meer met daardie reuke omring?
Mag die reuke van die naderende lente jou herinner aan Sy teenwoordigheid.

Amen

'n Video-opnamehttps://www.facebook.com/NGErosGemeente/videos/691284774714994/

Sondag, 29 September 2019 09:00

Verder 2019: Survivor

Geskryf deur

Preeknotas Sondag 29 September 2019 - Marco Koch

SurvivorKen julle die Survivor-reeks op TV?

Survivor gaan basies oor ‘n groep alledaagse mense wat saam op ‘n eiland geplaas word. Hulle moet op die eiland oorleef met basies geen kos nie, dan hou hulle verskillende kompetisies om te kyk wie die sterkste is.  Hulle kyk wie is die “survivor”. As dit maar net die speletjies en oorlewing was sou dit baie maklik wees om die wenner te bepaal, maar daar is ‘n kinkel in die kabel. Daar is elke nou en dan ‘n sogenaamde “Tribal Council” waar hulle een van hulle mede-deelnemers moet uitstem. Elkeen kry ‘n fakkel, die vlam verteenwoordig elkeen se lewe. As jou vlam ophou brand kom jou lewe op die eiland tot ‘n einde. Elkeen kry ‘n stukkie papier om een van hul maatjies se naam op te skryf. Die naam wat die meeste gelees word, word uitgestem. So gaan die speletjie aan tot die laaste een oorbly, dié is dan die wenner en kry ‘n miljoen dollar, Amerikaanse dollar nogal. Nou wat dink julle gebeur op so ‘n eiland onder die deelnemers? Die mense op die reeks is nie so beskeie soos die maatjies hier voor nie. In die reeks probeer elke persoon ‘n paar maatjies aan sy kant kry wie hy kan vertrou, net om later daardie selfde maatjies uit te stem. Dit is ‘n gejokkery en rugstekery onder mekaar. Die hele speletjie is ontwerp vir eiegewig en selfsugtigheid! Elkeen se agenda is op haarself of homself gerig.  

Ek is persoonlik ‘n groot aanhanger van die reeks. Soos ek na hierdie storie gekyk het oor die jare het ek al hoe meer gewonder: is die wêreld nie ook maar soos ‘n Survivor reeks waaraan ons almal deelneem nie? Die mense kyk dit graag omdat hulle met die karakters kan vereenselwig. Almal probeer oorleef in hul eie survivor omgewing van rugstekery en gejokkery. Ons lewe in ‘n wêreld waar almal veg vir oorlewing en die meeste nie omgee wie uitgestem word nie. Die “swakkes” word op die rand van die samelewing geskuif. Ons praat van randfigure. Wie is die randfigure in jou kringe? Verseker armes, dalk mense met gestremdhede, dalk mense met ‘n ander seksuele oriëntasie as jy, dalk net mense waarvan jy net nie hou nie. Wie is die mense wat jy uitstem? Waar staan jy met Jesus se opdrag waar Jesus sê “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.”?

Verder lewe ons in ‘n wêreld waar mense nie eers omgee oor die wêreld nie. Mense jaag daardie miljoen dollar, onthou Amerikaanse dollar, sonder omgee oor die impak op die natuur, sonder om te vra “waarheen gaan die rommel wat ek so sorgeloos weggooi?” Waar staan jy met God se opdrag aan die mensdom waar God vir ons in Genesis vra dat ons Sy skepping moet versorg?

Genade verkondiging
Hier kom die goeie nuus vir ons vandag: Almal wat in ware berou (oor hierdie vrae) na Jesus Christus kom vir verlossing, is vrygespreek omdat ons deel het aan Sy liggaam. Dit is wat ons vandag vier wanneer ons die nagmaal gebruik. Die nagmaal is ‘n troos en ‘n verantwoordelikheid. Ons teks gaan ons help om dit beter te verstaan. 

Epiklese en skuldbelydenis
Liewe Heer, 
Ons bid vandag vir die randfigure. Ons bid vir ons arme mense, u lieflingskepsels, wat geteister word deur plae: siektes en hongersnood, oorlog en terreur, armoede, onsekerheid, vrees, werkloosheid en oorwerktheid. Ons bid vir mense met uitsigloosheid, hooploosheid, verslawing, verlies, spanning, deur die verval van familie- en ander verhoudinge. Ons bid vir mense met gestremdhede en ook vir mense met allerlei agterstande...

Vader van genade, ons toevlug en ons rots, die een aan wie ons behoort. U is die liggaam aan wie ons deel het en ons vier dit by vandag se nagmaal. Ons bid vir u lieflingshemelliggaam, Planeet Aarde - ons woonplek: vir die atmosfeer, die see en die land en alles wat daarin probeer leef, maar verstik aan ons plastiek...

(Verbintenis/toewyding)
Maak ons honger en dors na wat reg is. Vermeerder U liggaam, die brood vir die wêreld, deur U kerk. 

Waar ons nou uit U Woord gaan lees vra ons dat U ons sal lei en dat U ons sal leer...
Laat almal op Aarde leer om u Naam te heilig. Leer my om u Naam vandag heilig te hou.

Amen!

Skriflesing: Lukas 22:7-23
7 Die dag van die ongesuurde brood, waarop die paaslam geslag moes word, het aangebreek. 8 Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes vooruit met die opdrag: “Gaan berei die paasmaaltyd vir ons voor dat ons dit kan eet.” 9 Hulle vra Hom: “Waar wil U hê moet ons dit voorberei?” 10 Toe antwoord Hy hulle: “Kyk, net soos julle die stad ingaan, sal 'n man wat 'n kruik water dra, julle ontmoet. Gaan saam met hom tot in die huis waar hy ingaan, 11 en sê vir die eienaar van die huis: ‘Ons Leermeester vra u: Waar is die kamer waar Ek met my dissipels die paasmaaltyd kan eet?’ 12 En hy sal julle 'n groot bovertrek wys wat klaar daarvoor ingerig is. Daar moet julle dit voorberei.” 13 Hulle het gegaan en dit gekry net soos Jesus vir hulle gesê het, en die paasmaaltyd voorberei. 14 Toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostels saam met Hom. 15 Hy sê toe vir hulle: “Ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet voordat Ek ly. 16 Ek sê vir julle: Ek sal dit nie weer eet voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie.” 17 Daarna neem Hy 'n beker, spreek die dankgebed uit en sê: “Neem dit en gee dit vir mekaar aan. 18 Ek sê vir julle: Ek sal van nou af nie weer wyn drink voordat die koninkryk van God gekom het nie.” 19 Toe neem Hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde: “Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis.” 20 Met die beker na die maaltyd het Hy net so gemaak en gesê: “Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word. 21 “Maar kyk, die hand van die man wat My verraai, is saam met Myne hier op die tafel. 22 Met die Seun van die mens sal dit gaan soos dit voorbeskik is, maar wee die man deur wie Hy verraai word!”

Prediking

 1. Van Survivor na Jesus

Toe ek hierdie teks vir die eerste keer gelees het het ek ‘n lekker uiteet gevoel in my kop gehad, amper soos om by Spur of Stellenbosch te gaan eet. Ek het gedink aan lekker gelag, samesyn en lekker brood en wyn. 

Maar as mens mooi kyk na hierdie gedeelte in Lukas dan sien mens, dis nie heeltemal wat daar gebeur het nie. Die toneel van die Avondmaal was eintlik maar net ‘n vorm van Survivor wat daar afgespeel het. As ons mooi kyk dan sien ons dat daar baie gekonkel en rugstekery aan die gang is. 

 • Die gedeelte voor ons teksvers vertel hoe Judas Iskariot, wat een van die twaalf was, met die priesterhoofde en offisiere van die tempelwag ooreenkom om Jesus te verraai vir geld. 
 • Die gedeelte na ons teksvers vertel dan weer van die dissipels wat konkel en probeer bepaal watter een van hulle die belangrikste is. 
 • Terwyl Jesus in Getsémané bid en worstel, so erg dat sy sweet soos bloeddruppels op die grond val, le die dissipels en slaap.
 • Later lees ons van hoe Petrus vir Jesus verloën. 

Op hierdie plek van Jesus se verhaal word Hy van buite en van binne bedreig. In ons eie lewens word ons van buite en binne bedreig. 

 • Wat is die goed in jou lewe wat jou van buite bedreig? Dalk iets of iemand by die werk of by die skool? Ek is hierdie week bv. deur my mediese fonds bedreig. 
 • Wat is die goed in jou lewe wat jou van binne bedreig? Soms is dit jou beste vriende wat jou inloop, jou man of vrou wat jou verraai, kinders wat droogmaak, jou beste vriend wat jou verneuk en laat bankrot speel. 

Daar kan ekstra klem op die eerste lettergreep van die woord nagmaal geplaas word, want tydens hierdie maal is dit vir Jesus nag! Ons eie lewens is soms nag. Vir Lukas is die nagmaalstafel nie ‘n simbool van lekker lag en saameet nie. Hier is die tafel die simbool van ‘n gebroke en stukkende wêreld. 

En aan Jesus se tafel daardie aand in die bovertrek was dit voorwaar ook ‘n Survivor-situasie... en die Een wat daardie aand in die “tribal council” uitgestem is, was niemand anders nie as Jesus self. 
Maar dit is juis die punt. Dit is waarom Lukas dit met ons deel. Jesus stel nie die nagmaal in in ‘n vreedsame atmosfeer met rustige vioolspel en laggende vriende nie. Nee, dit is juis in die swartste nag denkbaar dat Jesus se: Vir My is dit vir eers die einde, maar vir julle, ten spyte van julle rugstekery en gekonkel, is dit die begin. Ja, die man wat my verraai, eet nou saam met ons, maar dít is juis die wêreld waarheen ek gekom het. Mense wat gesond is, het nie ‘n dokter nodig nie. Mense wat geestelik versadig is, het nie die brood en wyn van die nagmaal nodig nie. Jesus kom dus ons gebroke wêreld binne, die wêreld soos wat ons dit goed ken, met al sy gebrokenheid en gebroke mense. Jesus sê Hy is nie op aarde om vir ons te wys hoe om hierdie Survivor speletjie te wen nie. Nee, Jesus is op die aarde vir almal wat uitgestem is, vir almal wat nie goed genoeg was nie. 
Jesus kies teen die Survivor leefstyl. Hy kies die ander, die onselfsugtige weg. Só word Hy ook die weg vir ons. 

 1. Van Survivor na Lukas 9:10-17 (Vermeerdering van die brood)

Jesus kom in ons donkerste nagte in ons wêreld, van jou en my wêreld, en stel die nagmaal in en sê: Dit is presies waarvoor ek gekom het - vir ‘n gebroke wêreld, gebroke lande, gebroke gemeentes, gebroke families, gebroke mense. Juis vir gebrokenes word my liggaam gebreek. 
Dit is die troos van Lukas 22: dat Jesus in ons donkerste nag ‘n nagmaal instel wat se nee, alles is nie verby nie; daar is meer. Die troos is dat Jesus van Nasaret ons donkerste nag binnekom en saam met ons deur daardie nag loop. Hy loop selfs deur die dood voor ons uit sodat ons ook agter Hom aan deur die dood sal loop. 
Dit is die troos, maar daar is ook ‘n uitdaging! In vers 19 sê Jesus: “Gebruik dit tot my gedagtenis.” Met ander woorde: Onthou My as julle hier eet en drink. Jesus sê: Eet en onthou. En wanneer jy eet, onthou dat jy is wat jy eet. Julle ken mos die gesegde: jy is wat jy eet. Dit laat my dink aan ‘n grappie wat ek onlangs gesien het... “Hulle se: ‘jy is wat jy eet.’ Snaaks, ek onthou nie dat ek ‘n legend geëet het nie...”
Jy is wat jy eet... Of ons moet dalk eerder se: Jy word wat jy eet. Soos ons in die nagmaal eet en drink, word ons al meer wat ons reeds in Jesus Christus is. Onthou, sê Jesus.

Wanneer ons onthou dan onthou ons dat ons, as gebrokenes, deel is van Jesus se gebroke liggaam wat gestuur is om ‘n gebroke wêreld te herstel. Dít is die wonderwerk van die nagmaal. Hierdie gedagte het my laat dink aan ‘n ander wonderwerk in Lukas, hierdie keer in Lukas 9. Julle ken dit as die vermeerdering van die brood. Jesus neem 5 brode en 2 vissies, kyk op na die hemel en vra die seen. Toe breek Hy dit en gee dit vir die dissipels om aan die mense voor te sit. Almal het geëet en almal het genoeg gekry. 
Jesus breek die brood, Sy liggaam, en gee dit vir ons. Ons word deel van Sy liggaam om as gebrokenes ander te voed. Die nagmaal is Lukas se 2de vermeerdering van die brood. Jesus neem Sy liggaam, Hy breek dit en gee dit vir ons, sy dissipels, sy volgelinge, om aan die mense van die wêreld voor te sit. Sodat almal kan eet en dat almal genoeg kan kry. Is die vermeerdering van die brood nie ‘n pragtige beeld vir die nagmaal nie? 
* Dit is die aha! lig wat moet aangaan by nagmaal! 

 1. Van Survivor na Mattheus 5:6 (geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is)

Wanneer jy die nagmaal gebruik, moet jy besef jy is deel van Jesus se liggaam. Jy is deel van die groter liggaam, as jy dit besef, as jy dit werklik besef..., sal jy ophou om die survivor speletjie te speel. Jy sal ophou fokus op jouself en jy sal na die groter liggaam begin kyk. 
Om die fokus weg van jouself te skuif beteken nie om minder van jouself te dink nie, dit beteken om minder oor jouself te dink. 
Mattheus 5:6 sê: ”geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is!” 
Wanneer jy die kans kry om te kan eet en drink by die nagmaal, moet dit jou ook laat dink aan die wat honger en dors is, die wat nie kan eet en drink nie, die wat nie by die nagmaal tafel is nie. 
Jy moet ook dink aan die natuur en die hulpbronne van ons wêreld wat misbruik word vir ‘n survivor-speletjie, waar die rykes baklei vir die miljoen dollar, en die armes lankal nie meer ‘n plek het aan die tafel nie. 

Ek wil julle vanoggend vertel van iemand wat honger en dors na wat reg is. Ek wil julle vertel van iemand wat iets verstaan van die nagmaal, en wat iets daarvan verstaan om deel te wees van die groter liggaam wat nie op eie gewin gefokus is nie. 
Wie het al gehoor van Gretha Thunberg? Onthou hierdie naam. Hierdie is ‘n 16 jarige Sweedse meisie wat die hele wêreld op roer het oor haar honger en dors na wat reg is vir die aarde en ons natuur. 
Sy het verlede Maandag wêreld-leiers toegespreek by 'n Verenigde Nasies kongres, kom ons kyk ‘n kort video oor wat sy gesê het en hoe mense daarop gereageer het:

*Kyk video van Gretha Thunberg deur op hierdie skakel te klik: https://youtu.be/43q15ncwzWo
Kan julle haar passie sien? Is dit nie ongelooflik nie? Mens kan dalk sê dis sleg om te sien hoe kwaad sy word, maar dan moet jy onthou... sy veg nie teen mense nie, sy veg vir geregtigheid!
Wat my nog geraak het is haar mooi ingesteldheid. Gretha het van Swede af op 'n seilboot gereis sodat haar reis na Amerika geen fossielbrandstowwe verbruik nie. Sy het baie keer van haar hotel af na haar TV onderhoude gestap, sodat sy nie die publieke vervoer hoef te gebruik nie. Gretha is iemand wat verstaan wat dit beteken om deel te wees van 'n groter liggaam, Gretha is iemand wat honger en dors na wat reg is. Sy het 'n oulike toespraak op TED talks waar sy praat oor hoop, sy sê ons het hoop nodig, maar daar is een ding belangriker as hoop. Dit is ons dade, ons aksies, dit wat ons doen. Sy sê: in plaas daarvan om vir hoop te soek, soek aksie, soek optrede, want dit is ná die aksie en optrede wat hoop sal kom. Of anders gestel: dit is die aksie en optrede wat hoop bring. Dit is in die aksie en optrede wat die brood uitgedeel word. 

Op eie bodem is dit ook die jongmense wat die voortou neem vir die beskerming van God se natuur. Hier is 'n foto van skoolkinders wat verlede week betoog met 'n petisie wat hulle by die parlement gaan inhandig het. Tydens die betoging is 'n beroep op skoolkinders gemaak om aan te hou veg vir die volhoubare gebruik van natuurlike hulpbronne. Een van die kinders, Temwani Bruhns, 'n Graad 10 leerling van die DHPS, het 'n oulike beroep gedoen op NamPower. Temwani het voorgestel dat NamPower hul leuse van "Powering the nation" moet aanpas na "empowering the nation", want sy droom van 'n land waar elke huis 'n sonpaneel het.
Dit is ook meer as net optogte, die kinders dryf inisiatiewe op verskeie vlakke. Kom ons kyk bietjie na wat in ons skole aan die gang is: 

 • WHS het verlede week deelgeneem aan die Nasionale Skoonmaak dag.
 • WAP het hier in Eros ons buurt skoongemaak.
 • Gimmies adverteer volhoubare produkte.

Ons hoop, ons aksies, sit in ons jeug. Dis ook hoekom ons die BATZ-groep (dis nou ons graad 4-6e) vandag nooi om aan die nagmaalstafel te kom sit. Nagmaal se tekens word uitgedeel.

Woorde wat op die bord wys terwyl Erik speel:
Terwyl die tekens uitgedeel word, lees en dink na oor die betekenis van die woorde van die lied wat begelei word:
"Schmücke dich, o liebe Seele"
Adorn yourself, O dear soul, 
leave the dark pit of sin,
come into the bright light,
begin to shine gloriously;
for the Lord, full of salvation and grace, 
now has invited you as guest.
He who can rule over heaven
would find his dwelling within you. 

Instelling van nagmaal:
Instelling en almal gebruik nagmaal in stilte. 

Offergawes:
Wat ons vandag uit Lukas geleer het is dat die nagmaalstafel 'n plek is van ontvang, ons ontvang nuwe lewe in Jesus wat 'n ander weg is as die Survivor-lewe. Maar die nagmaalstafel is ook 'n plek waar ons die oproep ontvang om deel te word van wie Christus is, en dat ons 'n rol het om te speel vir geregtigheid. Ons is die liggaam, die brood wat vermeerder. 
Daarom... wanneer ons nou geleentheid gee vir die gee van ons offergawes. Mag jou aksie om jou 10de te gee 'n simbool wees van jou erns met die nagmaal, mag dit 'n getuienis wees van jou deelname aan die liggaam van Christus. 

Gebed vir offergawes:
10de Maand is om die draai, dit is die tyd waar ons droom oor ons finansies by NG Eros. Ons droom om so goed moontlik by God se plan vir ons aan te sluit, maar daarvoor het ons die finansies nodig. Ons mikpunt vir 2019 se 10de maand is 1 Miljoen dollar. Dit is darem nie Amerikaanse dollar nie. Ons weet dis ‘n groot mikpunt, maar ons weet God het groot drome vir ons gemeente, kom ons bid saam...

Ekologiese geloofsbelydenis: (Wys op bord terwyl Erik speel) na die slotlied!
‘n Ekologiese geloofsbelydenis
Vertaal uit A rainbow over the land (E.M. Conradie, D.N. Field)

Ons glo in God, die almagtige Vader, wat uit liefde die aarde vir alle mense gegee het. Ons glo dat ons as mense ‘n spesiale deel van die skepping is, en dat elke deel van die skepping ‘n kosbare geskenk is om te gebruik en in liefde na om te sien. 
Ons glo in Jesus Christus, wat die koninkryk laat kom, die skepping genees, en deur sy dood en opstanding die vrede van God aan mense bied. 
Ons glo in die Gees van God, wat oor die waters gesweef en orde in ons wêreld gebring het.
Ons wil glo in die skoonheid van eenvoud, in liefde met oop hande. 
Ons waag dit om te glo in ‘n nuwe mensheid, waar geregtigheid sal floreer, respek vir die hele skepping sal gedy, en vrede ‘n werklikheid is.
Ons. Uiter vanoggend ons oortuigings terwyl ons hier herinner word aan die liefde van God, die genade van Christus en die gemeenskap van die Gees.

Amen

'n Video-opname van die preek: https://www.facebook.com/NGErosGemeente/videos/386785355546045/

Bladsy 1 van 12

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer